CMMU ม.มหิดล

CMMU พาอัปเดต “สกิลที่ตลาดโลกต้องการ ในปี 2024”

Home / ข่าวการศึกษา / CMMU พาอัปเดต “สกิลที่ตลาดโลกต้องการ ในปี 2024”

ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อรักษาสเตตัส ‘ผู้นำธุรกิจ’ มากเท่าไหร่ การพัฒนา คนสู่‘ผู้เล่น MVP’ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดดเด่นในโลกธุรกิจ และสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโต สามารถแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้ก็สำคัญมากไม่น้อย

สกิลที่ตลาดโลกต้องการ ในปี 2024

‘สุขภาพ-การตลาด-ความยั่งยืน’

ฉะนั้น วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) ในฐานะสถาบันการศึกษาอันดับ 1 ด้านการจัดการ ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ผู้นำองค์กร ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม จึงไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนก้าวสู่ผู้นำธุรกิจคุณภาพ พร้อมเผยเทรนด์หลักสูตรที่ตลาดโลกต้องการ ในปี 2024 ‘สุขภาพ-การตลาด-ความยั่งยืน’ ยังคงเป็นเทรนด์เนื้อหอม ซึ่งหากผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่เชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริง ในกลุ่มนี้ย่อมได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ทั้งนี้ ซีเอ็มเอ็มยู เปิดสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ โดยทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเพียง 5% ของโลกที่ได้รับการรับรองนี้ รวมถึงมีหลักสูตรครอบคลุม 3 เทรนด์เนื้อหอม ‘สุขภาพ-การตลาด-ความยั่งยืน’ ฉะนั้นผู้เรียนจะได้ปูพื้นฐานความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น

รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สุขภาพ การตลาด และความยั่งยืน มีแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในปี 2024 ตลอดจนอนาคต ซึ่งแต่ละธุรกิจต่างเร่งสปีดพัฒนาธุรกิจและบริการโดยมีส่วนผสมของ 3 เทรนด์ที่ตลาดโลกต้องการนี้เข้าไปไม่น้อย สอดรับกับ ซีเอ็มเอ็มยู ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมเทรนด์ดังกล่าว รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายมาเสริมกำลังถ่ายทอดความรู้และ Use Case จริง จึงค่อนข้างมั่นใจในการเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่ผู้นำธุรกิจตัวจริงอย่างเต็มที่

เริ่มจากสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพเป็นเทรนด์ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงอย่างมากในยุคนี้ และมีผลตอบแทนสูง รวมถึงเป็นธุรกิจที่มีความเฉพาะและลอกเลียนแบบได้ยาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสุขภาพและเครือข่ายด้านธุรกิจสุขภาพมาอย่างยาวนานและกว้างขวาง เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธบดี สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจะช่วยเพิ่มโอกาสการทำงาน หรือธุรกิจในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมสุขภาพ

โดยหลักสูตรด้านสุขภาพของ ซีเอ็มเอ็มยู มีหลักสูตรไทย สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ (HBM) หลักสูตรนานาชาติ สาขา Healthcare and Wellness Management (HWM) มีจุดเด่นที่จะพัฒนาผู้นำธุรกิจ ดังนี้

1. สร้างแนวคิดทางธุรกิจและมุมมองแบบองค์รวมของอุตสาหกรรมสุขภาพ 2. สร้างความเข้าใจในภาพรวมของระบบการดูแลสุขภาพ บริบทของธุรกิจสุขภาพและแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจสุขภาพในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังเป็นที่ต้องการ และ 3. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ

ให้มีความรู้ทางด้านธุรกิจและมีทักษะการเป็นผู้บริหารชั้นนำในยุคดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการส่งมอบการดูแลในอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพต่อไป นอกจากนี้ยังมีการพาผู้เรียนไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมสุขภาพเพื่อขยายวิสัยทัศน์และทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จ

ถัดมาการตลาด ที่ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ เพราะการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ผู้แข่งขันก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ฉะนั้นความต้องการผู้ที่มีทักษะการตลาดเฉพาะทาง ผู้ที่มีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ทักษะทางการตลาดพัฒนาธุรกิจให้อยู่เหนือคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหลักสูตรด้านการตลาดของซีเอ็มเอ็มยู มีหลักสูตรไทย สาขาการตลาด (MK) และหลักสูตรนานาชาติ สาขา Marketing and management (MM) มีจุดเด่นที่จะพัฒนาผู้นำธุรกิจ ดังนี้

1. พัฒนาองค์ความรู้สู่นักการตลาดมืออาชีพ ครอบคลุม 3 ด้านคือ ลูกค้า (ผู้บริโภค) แบรนด์ (ผลิตภัณฑ์และบริการ) และช่องทางจัดจำหน่าย (ค้าปลีกและออนไลน์) 2. รู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทฤษฎีล้ำสมัยจากทั่วโลก มาปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานในธุรกิจของสังคมไทยและเอเชีย 3. พัฒนาทักษะสำคัญสู่นักการตลาด ในศตวรรษที่ 21 แห่งยุคดิจิทัล เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการนำเสนอ ตลอดจนความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

นอกจากนี้ สาขา Marketing and management ยังเปิดให้เรียนร่วมกับสถาบัน University of Technology Sydney Marketing ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรปริญญาโทด้าน Business in Marketing เพื่อขยายโอกาสทางตลาดให้ผู้นำธุรกิจเติบโตในระดับสากลด้วย

ตามด้วยความยั่งยืน ซึ่งเป็นเทรนด์ภาพใหญ่ที่ทุกภาคธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ซึ่ง ซีเอ็มเอ็มยู ได้สอดแทรกไปในทุกๆ หลักสูตร ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์และนโยบายในการมุ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ต้องการพัฒนาคนให้ตระหนักถึงความยั่งยืน และส่งต่อการพัฒนาความยั่งยืนสู่องค์กร ชุมชน และสังคมในวงกว้างถัดไป

โดยหลักสูตรด้านความยั่งยืนของ ซีเอ็มเอ็มยู มีในระดับปริญญาเอก สาขาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (Sustainable Leadership) มีจุดเด่นในการพัฒนาผู้นำ คือ พัฒนาความสามารถทางการวิจัยให้ตรงตามมาตรฐานการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติและความเชี่ยวชาญด้านจัดการในการแก้ปัญหาสังคมที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ซีเอ็มเอ็มยู ยังเปิดระบบ ESG Tracker ที่พัฒนาร่วมกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน และมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานด้าน ESG ของแต่ละบริษัทในประเทศไทยร่วมด้วย

สำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (facebook.com/CMMUMAHIDOL)

รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล