ม.ศิลปากร

6 หลักสูตรใหม่สุดเก๋ไก๋ ที่ ‘ม.ศิลปากร’ เพื่อบัณฑิตที่มีมุมมองระดับนานาชาติ

Home / ข่าวการศึกษา / 6 หลักสูตรใหม่สุดเก๋ไก๋ ที่ ‘ม.ศิลปากร’ เพื่อบัณฑิตที่มีมุมมองระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมบัณฑิตให้พร้อม ในการรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล ทั้งนี้เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและมุมมองในระดับนานาชาติ โดยใช้ความรู้ทางการบริหารธุรกิจและการออกแบบในการสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล

ล่าสุดในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งสิ้น 6 หลักสูตร จุดเด่นเป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองปริญญา โดยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน อาทิ ในระดับปริญญาตรี ได้แก่…

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (B.B.A. in Luxury Brand Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านบริหารธุรกิจ คือ PSB Paris School of Business แห่งกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (B.B.A. in Event and Leisure Marketing) หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ร่วมกับสถาบันชั้นนำที่สอนด้านธุรกิจและการตลาด คือ Rennes School of Business แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

– หลักสูตรศิลปบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (B.F.A. in Digital Communication Design) หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา โดยร่วมมือกับ Birmingham City University มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร

– หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว(M.B.A. in Hotel and Tourism Management (International Double Degree Program) เป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับ Vatel International Business School แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (M.B.A. in International Business) เป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญาที่มีความร่วมมือกับ Birmingham City University แห่งสหราชอาณาจักร

– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Ph.D. in International Business) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่เน้นการสร้างสรรค์ธุรกิจระหว่างประเทศให้ยั่งยืนโดยความเข้าใจในวัฒนธรรมอันหลากหลาย

 

สำหรับกำหนดการรับสมัคร สำหรับการศึกษาภาคต้น 1/2560 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม-12 กรกฎาคม 2560 สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม-14 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โทรศัพท์ 0-2880-8361-3