ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบ O-NET (ปีการศึกษา 2561)

ข้อมูลจาก ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 6 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)