น้ำเพชร ประวีณ์ธิดา มหาบัณฑิต วัย 21 ปี

เก่งจริง น้ำเพชร ประวีณ์ธิดา มหาบัณฑิต วัย 21 ปี เตรียมเรียนต่อ เนติบัณฑิตยสภา

น้ำเพชร ประวีณ์ธิดา มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน ม.รามคำแหง เข้าเรียนหลักสูตร Pre-degree ตั้งแต่ ม.4 จบ ป.ตรี อายุ 18 ปี และจบ ป.โท อายุ 21 ปี
ทูลถวายเข็ม น.ร.เก่าดีเด่นแด่ ‘พระองค์ภา’

ทูลถวายเข็ม น.ร.เก่าดีเด่นแด่ ‘พระองค์ภา’ สมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ

ทูลถวายเข็ม น.ร.เก่าดีเด่นแด่ ‘พระองค์ภา’ ทรงเป็นแบบอย่างนักกฎหมายและนักการทูตที่ดี ทรงสนพระทัยในการช่วยปฏิรูปกฎหมายให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น