DPU ย้ำ ทุกหลักสูตรมีคุณภาพ บางหลักสูตรที่ปิดไป เพราะไม่ใช่จุดเน้นและไม่สอดคล้องฯ

มีจำนวน 11 หลักสูตรมีสถานะ ปิดหลักสูตร นั้น ในเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เป็นฝ่ายแจ้งกับทาง สกอ. เองว่า ต้องการปิดหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรที่ต้องการปิดนั้นไม่ใช่จุดเน้นและไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย