ปิดหลักสูตร มาตรฐาน

DPU ย้ำ ทุกหลักสูตรมีคุณภาพ บางหลักสูตรที่ปิดไป เพราะไม่ใช่จุดเน้นและไม่สอดคล้องฯ

Home / ข่าวการศึกษา / DPU ย้ำ ทุกหลักสูตรมีคุณภาพ บางหลักสูตรที่ปิดไป เพราะไม่ใช่จุดเน้นและไม่สอดคล้องฯ

จากประเด็นที่ สกอ. ประกาศรายชื่อ มหาวิทยาลัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปี 2558-2559 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ออกมาย้ำถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย และการเรียนการสอนว่าทุกหลักสูตรมีคุณภาพ

ปิดเพราะ บางหลักสูตรไม่ใช่จุดเน้น

สถานะ “ปิดหลักสูตร”

รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า … จากประกาศของ สกอ. เรื่องหลักสูตรที่ไม่ผ่านการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และ 2559 โดยมีรายชื่อหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จำนวน 16 หลักสูตร ซึ่งมีจำนวน 11 หลักสูตรมีสถานะ “ปิดหลักสูตร” นั้น ในเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เป็นฝ่ายแจ้งกับทาง สกอ. เองว่า ต้องการปิดหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรที่ต้องการปิดนั้นไม่ใช่จุดเน้น และไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ย้ำ! ทุกหลักสูตรมีคุณภาพ

สถานะ “รอปรับปรุง”

ส่วนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่มีสถานะ “รอปรับปรุง” นั้น เป็นผลจากการประเมินคุณภาพภายในด้านองค์ประกอบเกี่ยวกับอาจารย์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นตามเกณฑ์ของ สกอ. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงรอเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2560 ดังนั้นประกาศจาก สกอ. จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และบัณฑิตที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัย ขอให้เชื่อมั่นในคุณภาพของหลักสูตรและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

“ตลอดระยะเวลา 50 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มุ่งเน้นถึงคุณภาพในทุกๆ หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ให้เปิดดำเนินการ โดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และคุณภาพจำนวนมาก และมีการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังคงพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ให้สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง