มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตรการเรียนการสอน

สกอ. เผยรายชื่อ 182 หลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน จาก 40 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

Home / ข่าวการศึกษา / สกอ. เผยรายชื่อ 182 หลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน จาก 40 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น… 

182 หลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

มีมติเห็นชอบให้เผยแพร่รายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 ผลปรากฏว่า มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่จัดหลักสูตรไม่มีมาตรฐานถึง 182 หลักสูตร ซึ่งทำการเปิดสอนจำนวน 9,099 หลักสูตร ใน 40 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

โดยล่าสุด! เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดเผยว่า ผลการประเมินภายในปีการศึกษา 2558 และ 2559 นั้น เป็นการประเมินระดับหลักสูตรเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 คือ เรื่องจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก รวม 9,099 หลักสูตร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจำนวน 155 แห่ง

สกอ. ประกาศ 182 หลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

ผลปรากฏว่า มีจำนวน 182 หลักสูตร ใน 40 สถาบันอุดมศึกษา ที่มีปัญหาไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามการกำกับมาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 เป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง 2 ปีการศึกษาด้วยกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 2 ของหลักสูตรทั้งหมด ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 68 หลักสูตร, ปริญญาโท 89 หลักสูตร, ปริญญาเอก 24 หลักสูตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร

โดย 182 หลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐานนั้น สามารถแบ่งออกเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนและอยู่ระหว่างการปรับปรุง/แก้ไขจำนวน 53 หลักสูตร, ปิดหลักสูตรจำนวน 59 หลักสูตร, งดรับนักศึกษาจำนวน 68 หลักสูตร และมีอีก 2 หลักสูตรที่ได้ทำการควบรวมกันซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเหล่านี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีมติให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ กกอ. แจ้งไปยังสภามหาวิทยาลัยว่า มีหลักสูตรใดบ้างที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน พร้อมเสนอขอให้มีการยุติการรับสมัครนักศึกษา และหากหลักสูตรที่มีนักศึกษากำลังเรียนอยู่นั้น จะต้องจัดการให้เป็นตามมาตรฐานภายใน 90 วัน

ทั้งนี้ทาง สกอ. ได้มีการถอดประกาศรายชื่อหลักสูตรเหล่านี้ออกจากเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบสถานะล่าสุดของแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ก่อน เนื่องจากที่รายงานต่อ สกอ.นั้น เป็นผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 ซึ่งบางหลักสูตรของบางมหาวิทยาลัยที่มีการประกาศได้มีการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อ 182 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

ข้อมูลจาก สกอ. (เว็บไซต์ : http://www.mua.go.th)

หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1

หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2

หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3

หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 4

หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 5

ลิงค์ไฟล์ รายชื่อ 182 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน .pdf : http://www.mua.go.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ย้ำ ทุกหลักสูตรมีคุณภาพ บางหลักสูตรที่ปิดไป เพราะไม่ใช่จุดเน้นและไม่สอดคล้องฯ