ทุนการศึกษา ทุนนักกีฬา ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยเอกชน แนะแนวการศึกษา

รวมทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน – เรียนดี มีความสามารถ เก่งกีฬา สมัครได้เลย

Home / ข่าวการศึกษา / รวมทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน – เรียนดี มีความสามารถ เก่งกีฬา สมัครได้เลย

แคมปัส-สตาร์ มีทุนการศึกษาดี ๆ ปัง ๆ มาฝากกันอีกแล้วจ๊ะ โดยเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับน้อง ๆ ที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถในด้านต่าง ๆ จาก 4 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม น้อง ๆ ม.6 คนไหนที่กำลังคิดว่าจะเลือกเรียนต่อด้านไหน หรือที่สถาบันการศึกษาแห่งไหนดีไม่ควรพลาดเลยจ๊ะ ตามมาดูคุณสมบัติของผู้สมัครกันได้เลย…

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน

จากบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างมหาวิทยาลัยเอกชนที่เราได้ยกว่ามาเท่านั้น ในส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งอื่น ๆ ก็มีทุนการศึกษามอบให้เช่นกัน โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งได้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาได้เลยนะจ๊ะ

ทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1. ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ ม.อัสสัมชัญ

ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
 • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • ต้องมีระดับผลการเรียนรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

2. ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow

ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการ หรือกิจกรรม) มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการ/กิจกรรมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

3. ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow

ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน) มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

4. โครงการทุนนักกีฬา ระดับปริญญาตรี

โครงการทุนนักกีฬา (ระดับปริญญาตรี) แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ, ทุนนักกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ และทุนนักกีฬา ความสามารถดีเด่น
โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

สมัครขอทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ : https://registrar.au.edu/

ทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

1. ทุน BU CREATIVE

ทุน BU CREATIVE ทุนสร้างสรรค์สำหรับน้อง ๆ ที่มีผลงานโดดเด่น มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์
 • กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยต้องนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่

2. ทุนประกายเพชร

ทุนประกายเพชร ทุนเรียนดีสำหรับน้อง ๆ ที่มีผลการเรียนในระดับ ม.ปลาย 3.50 ขึ้นไป โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป (ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนประกายเพชร)

3. ทุนนักกีฬา

ทุนนักกีฬา (ระดับปริญญาตรี) ทุนสนับสนุนและผลักดันน้อง ๆ ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลงานความสามาถพิเศษด้านกีฬา ในระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ฯลฯ
 • เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย

4. ทุนโครงการ Digital Gen Z

ทุนโครงการ Digital Gen Z เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีความสามารถด้าน Youtuber, Game Caster, Product Reviewer โดยสนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิต และค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว้น หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ) คุณสมบัติของผู้สมัครมีรายละเอียดดังนี้

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบวิดีทัศน์อย่างโดดเด่น
 • เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • มีความประพฤติเรียบร้อยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • ไม่ติดยาเสพติด ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ทุน Global Bright

ทุน Global Bright เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในระดับสากล สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความประพฤติดี โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลการสอบ GED ทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน
 • มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความเป็นสากลและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์

สมัครขอทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ : www.bu.ac.th

ทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

1. ทุน SPU โควตา

ทุน SPU โควตา สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป คุณสมบัติของผู้สมัครมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (#dek63 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562)

2. ทุน SPU PORTFOLIO 3ดี

ทุน SPU PORTFOLIO 3ดี หากน้อง ๆ มีความดี กิจกรรมดี หรือเรียนดี มีดีด้านไหนด้านหนึ่งก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้เลย สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป คุณสมบัติของผู้สมัครมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (#dek63 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

สมัครขอทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ : www.spu.ac.th

ทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

1. ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์

ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ เป็นทุน 50 % มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา

** ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

2. ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย

ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรตั้งเฟส มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net เพื่อทดสอบประเมินความรู้ ความพร้อมของตนเองก่อนที่จะสอบ O-Net จริง โดยคัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดในสาขาวิชาที่เปิดสอบ (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) การให้ทุนการศึกษานี้ให้เต็มจำนวนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

** ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

3. ทุนความสามารถพิเศษ

ทุนความสามารถพิเศษ แบ่งออกเป็น ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา, ทุนความสามารถพิเศษด้านเชียร์ลีดดิ้ง, ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี และทุนด้านนิเทศศาสตร์ มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า

สมัครขอทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ : http://rsuteam.rsu.ac.th/

บทความที่น่าสนใจ