ทุนการศึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ สวทช เรียนต่อด้านวิทย์

6 ทุนเรียนต่อด้านวิทย์ จาก สวทช. เปิดรับสมัครตั้งแต่ ระดับมัธยมฯ – ระดับปริญญา

Home / ข่าวการศึกษา / 6 ทุนเรียนต่อด้านวิทย์ จาก สวทช. เปิดรับสมัครตั้งแต่ ระดับมัธยมฯ – ระดับปริญญา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังวางแผนหาทุนการศึกษา หรือทุนเรียนต่ออยู่ในอนาคต ทั้งน้อง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวม 6 ทุนเรียนต่อที่น่าสนใจจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. มาฝากกันด้วยค่ะ

เด็กสายวิทย์ ไม่ควรพลาด 6 ทุนเรียนต่อ จาก สวทช.

ทั้งนี้ สวทช. จะมีการเปิดรับสมัครนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เพื่อขอเข้ารับทุนเรียนต่อเป็นประจำทุกปี โดยจะมีทุนทั้งแบบเรียนฟรี และแบบค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เช่น ทุนเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จะมีทุนแบบไหนบ้างที่น่าสนใจ ตามมาดูกันเลย…

6 ทุนเรียนต่อด้านวิทย์ จาก สวทช.

1. YSTP : ทุนระดับปริญญาตรี เพื่อปริญญานิพนธ์

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP) เป็นโครงการทุนเพื่อปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่สุดท้ายที่มีผลการเรียนดี และมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูง และเป็นนักวิจัยอาชีพ

ให้ได้รับการสนับสนุนในการทำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. เพื่อเป็นการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ การเป็นนักวิจัยอาชีพ โดยมีรูปแบบทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุน YSTP

2. JSTP : ทุนระดับมัธยมฯ ถึงปริญญาเอก

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) เป็นโครงการทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจและใฝ่รักวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย โดยมีรูปแบบทุนเรียนฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุน JSTP

…..

3. STEM : ทุนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (STEM Workforce) เป็นโครงการที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่มีโครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล หรืองานวิจัยมุ่งเน้นของ สวทช.

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคนด้าน STEM ในวัยทำงาน ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีรูปแบบทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน (อยู่ที่ประมาณ 10,000-12,000 บาท/เดือน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุน STEM

4. TGIST : ทุนระดับปริญญาโทและเอก

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology : TGIST) เป็นโครงการทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิจัย สวทช.

โดยอาศัยกลไกความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีความพร้อมของทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผนึกกำลังทางวิชาการร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์ต่าง ๆ ของ สวทช. ที่มีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำวิจัยภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) โดยมีรูปแบบทุนเรียนฟรี + ค่าใช้จ่ายรายเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุน TGIST

6 ทุนเรียนต่อด้านวิทย์ จาก สวทช.

5. TAIST : ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ

โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology : TAIST-Tokyo Tech)

เป็นโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติระหว่าง สวทช. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน (EnvE) โดยมีรูปแบบทุนเรียนฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุน TAIST

6. ทุนส่งเสริมการศึกษา/วิจัยระบบขนส่งทางราง

โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง เป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ซึ่งเป็นโครงการที่ สวทช. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งทางราง

โดยน้อง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะต้องฝึกงาน ทำสหกิจศึกษา และทำปริญญานิพนธ์ (โครงการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุนส่งเสริมการศึกษา/วิจัยระบบขนส่งทางราง

นอกจากนี้ ก็ยังมีทุนการศึกษาด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.nstda.or.th

บทความที่น่าสนใจ