Coding ภาษาที่ 3 ทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล

เรียนรู้ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ภาษาที่ 3 – ทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล

Coding ภาษาที่ 3 ทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล การเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจะมีการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบใหม่ผ่านระบบดิทัล
เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน

เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน – ครูพี่หมุย

เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน วิชา coding 3 เหตุผลที่บอกว่า วิชานี้ที่จะบรรจุเป็นวิชาในหลักสูตรพื้นฐานในการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยและ...

วิทยาการคำนวณ วิชาใหม่ของนักเรียนไทย เรียนตอนเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2561

การเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์