SociThai ครูพี่หมุย วิชา วิชาพื้นฐาน วิชาใหม่

เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน – ครูพี่หมุย

Home / วาไรตี้ / เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน – ครูพี่หมุย

ในปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน การมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Literacy) จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ในแวดวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรงเท่านั้นที่มีการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ในแวดวงการศึกษาเองก็กำลังให้ความสำคัญและเร่งปรับตัวให้ทันกับโลกดิจิทัลด้วยเช่นกัน

เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน

แวดวงการศึกษาในหลาย ๆ ประเทศเริ่มมีการนำวิชา coding เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิชาพื้นฐานแล้ว เช่น ประเทศเอสโตเนียได้กำหนดให้เด็กเรียนวิชา coding มาตั้งแต่ปี 2012 ในสหราชอาณาจักรได้บรรจุวิชา coding ให้เป็นวิชาในหลักสูตรแกนกลางตั้งแต่กันยายน 2014 ในประเทศเบลเยียม ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ ก็ได้บรรจุวิชา coding ลงในหลักสูตรแกนกลางเรียบร้อยแล้ว

ในประเทศลักเซมเบิร์ก นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ กำลังริเริ่มที่จะนำวิชา coding มาบรรจุในหลักสูตรแกนกลางเช่นกัน ส่วนในโรงเรียนท้องถิ่นกว่า 10 โรงเรียนในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกาได้นำ coding มาสอนในโรงเรียนเช่นกัน แม้ว่าวิชานี้จะยังไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแกนกลางของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการก็ตาม

และในประเทศออสเตรเลียเอง นักการเมืองหลายคนก็มีจุดมุ่งหมายในการผลักดันหลักสูตร coding ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลาง เพราะเล็งเห็นความสำคัญว่าวิชานี้จะสร้างทักษะที่มีความจำเป็นต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 และคนที่มีทักษะนี้ก็จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของออสเตรเลียในอนาคตให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้

เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน

3 ทำไมวิชา coding ถึงควรจะบรรจุในวิชาพื้นฐาน

สาเหตุที่วิชา coding เหมาะที่จะบรรจุเป็นวิชาในหลักสูตรพื้นฐานในการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ก็ด้วยเหตุผล 3 ข้อ ดังนี้

ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านการเรียนแบบเดิม

ประการแรก คือ การเรียนคอมพิวเตอร์ หรือ Computer science แบบในอดีตที่เราเรียนคอมพิวเตอร์ในแง่ของการใช้งานเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการในอาชีพหรือตลาดแรงงานได้อีกต่อไป วิชา coding จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านการเรียนแบบเดิมไปสู่การเรียนคอมพิวเตอร์ในแง่ของการเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์แทนและทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ (design) สร้างสรรค์ (create) และสร้างแอปพลิเคชัน (operate app) จากความรู้ความเข้าใจเรื่อง coding นี้ได้

กลายเป็นทักษะพื้นฐานที่มีคุณค่าต่อศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น

ประการต่อมา คือ วิชา coding จะไม่ได้มีความสำคัญต่อนักวิทยาศาสตร์หรือนักคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่จะกลายเป็นทักษะพื้นฐานที่มีคุณค่าต่อศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน ก็มีการนำความรู้ของ coding มาประยุกต์ใช้ในแวดวงวรรณกรรมและศิลปะด้วย โดยการนำ coding มาประยุกต์เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และพิสูจน์ว่าผลงานศิลปะแต่ละชิ้นนั้นเป็นของจริงหรือของปลอม

เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน

ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถ

และประการสุดท้าย คือ การบรรจุวิชา coding ลงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถ (skill gap) ของบุคลากรที่ประเทศจะผลิตเพื่อตลาดแรงงานในอนาคตได้ กล่าวคือการกำหนดให้วิชา coding อยู่ในกระบวนการเรียนของเด็กตั้งแต่ประถมวัยหรือในการศึกษาภาคบังคับ จะทำให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ทางดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนจะได้รับการศึกษาเพื่อให้มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต

จะเห็นว่าวิชา coding มีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เรียนเอง และมีประโยชน์ต่อสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญคล้ายกัน ก็คือ ในปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน coding ยังขาดแคลน ประเทศต่าง ๆ จึงควรเร่งผลิตและพัฒนาครูผู้สอนที่มีความรู้และทักษะด้าน coding โดยเร็วเพื่อให้เพียงพอกับโลกยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของทุกคนอย่างแยกจากกันไม่ได้

ครูพี่หมุย SociThai

บทความแนะนำ