รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านรับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ