คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านรับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ม.ศิลปากร

กำหนดการคัดเลือก

 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 9 มีนาคม 2560 ดำเนินการรับสมัครทางเว็บไซต์ : www.foodtech.eng.su.ac.th
 • วันที่ 24 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธ์รับการประเมินผลความสามารถทางวิทยาศตร์
 • วันที่ 1 เมษายน 2560 ประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์
 • วันที่ 21 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • วันที่ 29 เมษายน 2560 ทำการสอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

จำนวนที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

 • การประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย วิชาเคมี ชีววิทยา และความรู้ทางเทคโนโลยีอาหาร
 • การสอบสัมภาษณ์

—————————————————–

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

ดาวน์โหลด ประกาศทุนการศึกษา : คลิกเลย

เข้าสู่ ระบบรับสมัคร : คลิกเลย

โครงการเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร : คลิกเลย