อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา ม.มหิดล ศาลายา

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในรูปแบบ Botanical Garden เพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ให้สามารถเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช