การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18

เปิดรับแล้ว การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016

เปิดโอกาสให้ ม. 2-6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงาน การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 ชิงทุน ดูงานที่อเมริกา