ysc 2016 การประกวด ทุนการศึกษา นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย โควตา

เปิดรับแล้ว การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับแล้ว การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YOUNG SCIENTIST COMPETITION (YSC) 2016 ชิงทุนการศึกษา โควตาเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย พร้อมเงินสนับสนุนโครงการ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Intel ISEF 2016 ณ เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 ชิงทุน ดูงานที่อเมริกา

โดยมีผู้เข้าประกวดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– ต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ไม่จำกัดสัญชาติ และอายุต้องไม่เกิน 20 ปี

เงื่อนไขในการส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงงาน มีดังนี้

1. การรับสมัคร ให้ส่งรูปเล่มข้อเสนอโครงงาน จำนวน 1 ชุด ไปยังศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่สังกัด และต้องกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ด้วย

2. เป็นโครงงาน โดยมีสมาชิก 1-3 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น

3. นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการ YSC แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ในปีเดียวกัน

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 3 เดือน นักเรียนผู้รับทุนสนับสนุน จากเนคเทค ต้องส่งผลงานตามเวลาที่ระบุ

5. ทุกโครงการต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณเดือนธันวาคม)

6. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน ทั้งนี้เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้

7. ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงาน นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานจะต้องระบุข้อความหรือแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า “ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค”

8. หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอยกเลิก และส่งคืนเงินทุนให้แก่เนคเทค

9. นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางเนคเทค หรือศูนย์ประสานงาน ประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือจดหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของตนเอง หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงการ แก่เนคเทค และศูนย์ประสานงาน เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนผู้พัฒนาเอง

10. การรับเงินทุนสนับสนุน สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนทั้ง 2 งวด และเงินสนับสนุนการประกวดรอบชิงชนะเลิศได้จากศูนย์ประสานงานโครงการที่สังกัด

11. การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ เนคเทค เท่านั้น

 YOUNG SCIENTIST COMPETITION (YSC) 2016

ทุนสนับสนุน รางวัล และประโยชน์ที่น้องๆ จะได้รับ มีดังนี้

1. ทุนสนับสนุนและรางวัล : โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 12,000 บาท แบ่งออกเป็น
– ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงงาน (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 3,000 บาท
– ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงงาน (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 9,000 บาท (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท)

2. ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ คือ
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ทุนการศึกษา 60,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เนคเทค และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
– รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20% สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

3. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YSC
– นักเรียนที่ข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่ทางโครงการฯ จะจัดขึ้นในเดือนธันวคม 2558
– นักเรียนที่ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นักเรียนตัวแทนประเทศไทย ที่จะไปเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

กำหนดการต่างๆ ของโครงการ

รับข้อเสนอโครงงาน ตั้งแต่ ณ บัดนี้ ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ระยะเวลาพัฒนาโครงงาน เดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนกุมภาพันธ์ 2559

พิธีมอบทุนและจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ในเดือนธันวาคม 2558

กำหนดส่งมอบผลงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในเดือนมีนาคม 2559

การประกวดในงาน Intel ISEF 2016 วันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลง
สามารถติดตามรายละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือที่ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/nsc/ หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook : YSC Thailand