การประกวด รางวัล

กปน. มอบรางวัล “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” กระตุ้นการอนุรักษ์น้ำโรงเรียนในเขต กทม.-นนทบุรี

Home / กิจกรรม / กปน. มอบรางวัล “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” กระตุ้นการอนุรักษ์น้ำโรงเรียนในเขต กทม.-นนทบุรี

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ภายใต้กิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ให้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิต มัธยม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

กปน. มอบรางวัล “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์”

นายมานิต เปิดเผยว่า กิจกรรมยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนให้เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลังจากที่ กปน. ได้จัดกิจกรรม Roadshow ให้กับทั้ง 5 โรงเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ การใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน.

โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้จัดทำโครงการฯ เกี่ยวกับการประหยัดน้ำในโรงเรียน หรือการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

เกณฑ์ในการตัดสิน

สำหรับเกณฑ์ในการตัดสิน (100 คะแนน) แบ่งเป็น

  • แผนงานและรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน และสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด (15 คะแนน)
  • ผลการดำเนินโครงการฯ เป็นรูปธรรม หรือระบุได้ว่า นักเรียนมีพฤติกรรม หรือแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ (30 คะแนน)
  • สามารถต่อยอดหรือขยายผลสู่นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง (35 คะแนน)
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน (10 คะแนน)
  • และค่าน้ำมีแนวโน้มลดลง (10 คะแนน)

โรงเรียนราชวินิต

ผลการตัดสิน

  • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติบัตร

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

นายมานิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานจากทุกโรงเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ แต่สำหรับโรงเรียนชนะเลิศ มีความน่าสนใจในหลากหลายมิติ โดยโครงการ “Save น้ำ รักษ์โลกด้วย EM บำบัดขจัดน้ำเสีย สร้างสำนึกรักสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โรงเรียนเทศบาลปลายบางฯ

สามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้จริง และวัดผลได้ชัดเจน คือ สามารถลดค่าน้ำในโรงเรียนได้ ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีโดยตรงต่อการสถานศึกษา สามารถลดปริมาณการใช้น้ำแล้ว ยังจะส่งผลดีต่อการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย โดย กปน. มุ่งหวังให้องค์ความรู้เรื่องน้ำสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา เพื่อหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้นำในอนาคต เพื่อสร้างสังคมที่ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และรักษาทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนสืบไป

บรรยากาศงานมอบรางวัลยอดน้ำแอนด์เฟรนด์

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมทอล์ก “รักษ์น้ำกับยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” โดย คุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ คุณแบม ปีติภัทร คูตระกูล และตัวแทนเยาวชนจากทั้ง 5 โรงเรียน เกี่ยวกับแนวคิดการอนุรักษ์น้ำ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงแนวทางการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และความสำคัญของสถาบันการศึกษา ในฐานะหน่วยงานต้นแบบทางสังคมที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ำอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลในวงกว้างได้ต่อไป

กิจกรรมทอล์ก รักษ์น้ำกับยอดน้ำแอนด์เฟรนด์

บทความแนะนำ