พานไหว้ครู

พานไหว้ครู อาคารใบเรือ สัญลักษณ์ความรักจากศิษย์ถึงครู – ม.หอการค้าไทย

Home / วาไรตี้ / พานไหว้ครู อาคารใบเรือ สัญลักษณ์ความรักจากศิษย์ถึงครู – ม.หอการค้าไทย

ภาพพานไหว้ครูสวย ๆ ผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย โดยนักศึกษาได้จัดทำขึ้นเพื่อนำไปแสดงความเคารพกับอาจารย์เนื่องในโอกาสวันครู ซึ่งมีพานไหว้ครู อาคารเรือใบ ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาลัยด้วย

อาคารใบเรือ สัญลักษณ์ความรัก จากศิษย์ถึงครู ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย ประกอบด้วย 9 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ รวมถึง 2 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ

ที่สำคัญได้สร้างอาคารสัญลักษณ์รูปใบเรือ(อาคารที่24) โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสัญลักษณ์ มีนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารอรับเสด็จได้กลายเป็นเอกลักษณ์อันสง่างามแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ด้วยรูปทรงภายนอกของอาคารใบเรือเป็นลักษณะคล้ายใบของเรือสำเภา ที่สะท้อนแนวคิดการค้าและการพาณิชย์ สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ อาคารใหม่แห่งนี้มีความสูง 18 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 16,800 ตารางเมตร เริ่มทำการก่อสร้าง เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 และก่อสร้างเสร็จในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ภายในประกอบด้วยห้องเรียนแบบ Smart Classroom ซึ่งติดตั้งนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ห้องสมุดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ห้องอเนกประสงค์ สำหรับให้นักศึกษา(Student lounges) ได้ใช้ในการพูดคุย ทำการบ้าน หรือแม้แต่วางแผนและสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ และห้องประชุมขนาดต่างๆ ส่วนพื้นที่ชั้นล่างจะเป็นโซนสำหรับร้านค้า (Retails) เป็นต้น

เนื่องจากในวันไหว้ครู

ครู อาจารย์เปรียบเสมือนพระคุณที่สามของเหล่านักเรียน นิสิต นักศึกษาทุก ๆ คน การที่ลูกศิษย์แสดงความเคารพนับถืออย่างจริงใจเพราะท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความดีและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ จึงได้ถือโอกาสพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูสถานศึกษามักจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 หรือวันใดวันหนึ่งในราวเดือนมิถุนายน

ถือเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน

ภาพ พานไหว้ครู

ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงงานเทศกาลวันไหว้ครูนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีการออกแบบพานไหว้ครูในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะรูปอาคารใบเรือ (อาคาร24) เพื่อเป็นสิ่งแทนความรัก ความห่วงใย ความเคารพต่อครูอาจารย์ของคณะต่างๆ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเป็นอิสระ

ที่สำคัญยังให้กับนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้กว่า 800 บทเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น iTunes U ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ด้วย iPad ที่มหาวิทยาลัยมอบให้สำหรับนักศึกษาทุกคนตั้งแต่ชั้นปีที่1 ทำให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน (Apple Distinguished School 2015 – 2016)

พานไหว้ครู ผลงานนักศึกษา ม.หอการค้าไทย

บทความแนะนำ