issue38 SHOW OFF มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เด็กรุ่นใหม่ กับวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย

Home / กิจกรรม / มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เด็กรุ่นใหม่ กับวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย

เพลงลูกทุ่งมีความไพเราะในตัวเสมอ บทเพลงลูกทุ่ง คือ เครื่องมืออย่างหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราว สะท้อนภาษา และค่านิยม รวมไปถึงวัฒนธรรมแบบไทยเรา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป โดยกลุ่มนักศึกษาจาก วงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเองก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่มีส่วนช่วยในการสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่นี้ด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย

FB_IMG_1465524102830

FB_IMG_1465524127930

ประวัติความเป็นมา

วงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2544 โดยใช้ชื่อวงว่า “ลูกทุ่งทรานซิสเตอร์” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นผู้ตั้งชื่อวงให้โดยใช้ชื่อว่า วงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีพันธะกิจดังนี้ คือ เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้นิสิตนักศึกษาผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยด้านบทเพลงลูกทุ่ง และเพื่อจัดตั้งวงดนตรีให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถพัฒนาความสามารถของตนเอง และสามารถออกไปมีส่วนร่วมในการบริการสังคมได้

โดยท่านวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย มีที่ปรึกษาคือท่าน รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และทีมผู้ควบคุมวงดนตรี ได้แก่ อาจารย์สายชล ดวงแก้ว ประธานหลักสูตรสาขาดุริยางคศิลป์, อาจารย์อนิรุจน์ ทวีคูณ   หัวหน้างานพัฒนาแผนงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม, อาจารย์เอกพัฒน์ อยู่ยิ่ง หัวหน้างานโครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมฯ และอาจารย์วาทิน ประชานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาดุริยางคศิลป์

FB_IMG_1465524205279

FB_IMG_1465523651012

รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ

  1. เข้าร่วมประกวดลูกทุ่งอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2547
  2. เข้าร่วมประกวดลูกทุ่งอุดมศึกษา ป.ป.ส. ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2548
  3. เข้าร่วมประกวดลูกทุ่งอุดมศึกษา ป.ป.ส. ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2549
  4. เข้าร่วมประกวดลูกทุ่งอุดมศึกษา “มหานคร คอมโบ” ชิงถ้วยประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2550
  5. เข้าร่วมประกวดลูกทุ่งอุดมศึกษา ป.ป.ส. ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   เมื่อปี พ.ศ. 2551
  6. เข้าร่วมประกวดลูกทุ่งอุดมศึกษา “มหานคร คอมโบ” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   เมื่อปี พ.ศ. 2553
  7. ผู้ควบคุมวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย เข้าร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งมหาลัยวิทยาลัย รายการเวทีไท ทาง ททบ. 5 ชิงถ้วยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เมื่อปี พ.ศ. 2553
  8. เข้าร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งมหาลัยวิทยาลัย รายการดาวรุ่ง ลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2558

FB_IMG_1465524075672

FB_IMG_1465524135830

จุดเด่น

ปัจจุบันวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบริการสังคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทำการแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมทั่วประเทศ