ค่าย PTTEP Teenergy เข้าค่าย เขาใหญ่ เยาวชนหัวใจอนุรักษ์

เยาวชนหัวใจอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปีที่ 4 | หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Home / กิจกรรม / เยาวชนหัวใจอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปีที่ 4 | หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เดินหน้าโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ขยายเครือข่ายเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ เปิดค่ายแรกภาคกลาง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นำเยาวชนหัวใจสีเขียวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากภาคกลาง 70 คน จาก 26 จังหวัด ร่วมเปิดประสบการณ์เรียนรู้คุณค่าของผืนป่ามรดกโลก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พร้อมเวิร์คชอปจุดประกายสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม ตามแนวคิด “ก้าวเพื่อรักษ์” โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิยุวสถิรคุณ

เยาวชนหัวใจอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติ ตามนโยบาย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และประธาน คณะกรรมการโครงการ PTTEP Teenergy กล่าวว่า “ในปีนี้เราได้ขยายโครงการไปสู่การสร้างเครือข่าย นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน“ก้าวเพื่อรักษ์” รวม 4 ครั้ง 4 ภาค ซึ่งจัดขึ้นที่ภาคกลางเป็นค่ายแรก เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในท้องถิ่นของตน และตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และลงมือทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยหัวใจอนุรักษ์อย่างแท้จริง”

ค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมพิเศษสำหรับเยาวชน อาทิ

  • กิจกรรมเดินป่าศึกษาความหลากหลายของธรรมชาติ  เรียนรู้ชีวิตนกเงือก สัญลักษณ์แหล่งป่าสมบูรณ์
  • กิจกรรมไนท์ซาฟารีเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่ายามค่ำคืน
  • กิจกรรมทำโป่งเทียมเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่า
  • กิจกรรมเปิดโลกพลังงาน เพื่อเสริมความเข้าใจในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  • ตลอดจนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเวิร์คชอปจุดประกายการทำโครงการเพื่อสังคม

เพื่อให้เยาวชนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายมาสังเคราะห์ความคิดและสร้างเป็นโครงงาน โดย ปตท.สผ. จะมอบทุนสนับสนุนโครงการสำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน 10 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชนของตนเองด้วยพลังคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวต่อไป

สำหรับโครงการของเยาวชนภาคกลาง ที่ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ ได้แก่ โครงการ “3R พัฒนาน้ำใส” เกิดจากการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับกิจกรรมจิตอาสาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว อาทิ การทำน้ำหมักชีวภาพ ถังดักไขมัน และกังหันน้ำ เพื่อจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในบริเวณโรงเรียนและชุมชนโดยรอบอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการ “คน ละ บ้าน” เกิดจากความตั้งใจอยากให้เพื่อน ๆ ในโรงเรียนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ โดยจัดทำถังขยะและรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมจัดแข่งขันปริมาณขยะที่แยกได้ก่อนนำไปขายเพื่อนำรายได้มาใช้ต่อยอดในโครงการ

โครงการ PTTEP Teenergy ปีนี้ ปตท.สผ. ได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการเรียนรู้ของเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ก้าวเพื่อรักษ์” เพื่อสื่อถึงก้าวย่างที่สำคัญของเยาวชนหัวใจสีเขียว ที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการฯ ให้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติ พร้อมที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับค่ายภาคกลางมีจำนวนผู้สมัครรวม 948 คน ซึ่งเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกเยาวชน จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ จากการเขียนบทความเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมครั้งต่อไป ..

สำหรับกิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560 นี้ เพื่อนำเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกไปสัมผัสประสบการณ์ “ก้าวเพื่อรักษ์” ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา

โครงการ PTTEP Teenergy ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 3 ป. คือ ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน โดยเชื่อมั่นว่า การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการปั้นเยาวชนให้มีความรู้สู่การหล่อหลอมหัวใจอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเยาวชนในการก้าวออกไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น ด้วยการรวมพลังความคิดและลงมือทำด้วยตนเอง

Website: http://www.pttep.com Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc