SHOW OFF จิตอาสา สร้างค่าย เข้าค่าย

ค่ายสร้างคน นิสิต มมส. สร้างค่ายจิตอาสา

Home / กิจกรรม / ค่ายสร้างคน นิสิต มมส. สร้างค่ายจิตอาสา

จิตอาสา คือ จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ที่สื่อถึงความเป็นคนที่รู้จักเสียสละ รู้จักทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการแบ่งบันความรัก ความสุขให้กับผู้อื่น ..เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ ‘ชมรมจิตอาสา’ ที่ถูกก่อตั้งโดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศึกษา ถูกตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นที่ 7 จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 13 แล้ว

ค่ายสร้างคน นิสิต มมส. สร้างค่ายจิตอาสา

“การเริ่มเรียนรู้ที่จะเลือกเรียนครูส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับแล้วว่า ครูเป็นผู้ให้ เป็นผู้อาสา การช่วยเหลือเริ่มต้นจากการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้เรื่องความรู้ หรือปัจจัยที่จำเป็นด้านอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ด้อยกว่า ผู้ที่ขาดโอกาสก็เป็นจิตอาสาที่ดีอย่างหนึ่งที่ควรทำ”

แนวคิดของหนึ่งในสมาชิก “ชมรมครูสังคมอาสาพัฒนาโรงเรียน” นายเทิดพงษ์ ปุ้งไชย นิสิตคณะศึกษาสังคม เอกสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เทิดพงษ์ ปุ้งไชย นิสิตคณะศึกษาสังคม เอกสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

จุดประสงค์ของชมรม

เพื่อปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังไม่ได้รับการบูรณะ ซ่อมแซมส่วนที่ทรุดโทรมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เพื่อให้น้องๆ ในชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นตลอดเวลาที่หาความรู้ในโรงเรียน

การจัดหาทุนในการทำกิจกรรม

การจัดสรรงบประมาณในการทำกิจกรรม จะได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากทางคณะศึกษาศาสตร์ สาขามนุษย์สังคมศึกษา ทางธุรกิจร้านค้าห้างหุ้มส่วนที่ใจดีเข้าร่วมมาเป็นสปอนเซอร์ และกิจกรรมของนักศึกษาสมาชิกในชมรมเองที่ออกไปทำกิจกรรมเปิดหมวกเพื่อรับเงินบริจาคเข้าชมรม ซึ่งชมรมครูสังอาสาพัฒนาโรงเรียน จะจัดกิจกรรมออกค่ายปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับงบประมาณรวม 100,000 บาทต่อปี

กิจกรรมลงมือปฏิบัติจริง

กิจกรรมที่ทำทางชมรมจะรื้อฟื้นและบูรณะบริเวณโดยรอบโรงเรียน และสร้างภูมิทัศน์ ปรับเปลี่ยนพื้นที่บูรณะซ่อมแซมส่วนที่ทรุดโทรมให้สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่ อีกทั้งยังช่วยทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ ในโรงเรียนเพื่อปลุกระดมตั้งแต่กระบวนการคิดของเยาวชนในพื้นที่ให้มีทัศนคติที่ดีเรื่องของการศึกษาผ่านกิจกรรมที่ทางชมรมสร้างขึ้น

ประโยชน์ของกิจกรรม

ชมรม “ครูสังคมอาสาพัฒนาโรงเรียน” นอกจากจะส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตสาธารณะแล้วยังช่วยสะท้อนบทบาท หน้าที่ที่ตนเองที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้งอีกด้วย รวมถึงการฝึกทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การร่วมงานกับผู้อื่นทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเราเป็นผู้ให้ แต่เชื่อเถอะว่าเราเองก็จะได้บางอย่างกลับมาจากภาพสะท้อนของกิจกรรมที่เราได้ลงพื้นที่จริง วางแผนจริง ปฏิบัติจริงเช่นกัน