admissions TCAS ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ แอดมมิชชัน

ทปอ. ผุดระบบรับนักศึกษาใหม่ ปี 61 เปลี่ยนจากแอดมิชชัน เป็น ‘ทีแคส’ (TCAS)

Home / Admission / ทปอ. ผุดระบบรับนักศึกษาใหม่ ปี 61 เปลี่ยนจากแอดมิชชัน เป็น ‘ทีแคส’ (TCAS)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดแถลงข่าว เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Thai university Central Admission System (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ‘ทีแคส’

สำหรับ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 จะมีชื่อย่อว่า “TCAS หรือ ทีแคส” โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 54 แห่ง รับจำนวน 206,506 คน แบ่งออกเป็น

  • สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. 24 แห่ง 148,000 คน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 18 แห่ง 52,878 คน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง 2,650 คน
  • สถาบันสมทบ 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2,978 คน

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 'ทีแคส'

นอกจากนี้ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานทปอ. กล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ครั้งด้วยกัน คือ

  • ครั้งที่ 1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม 2560-30 พฤศจิกายน 2560 ผู้สมัครยืนยัน สิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
  • ครั้งที่ 2 ประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2560-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 สถาบันอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ใช้ข้อสอบกลางวิชาสามัญ 9 วิชา และข้อสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และข้อสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ภายในเดือนธันวาคม 2560-เมษายน 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนโครงการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร สถาบันอุดมศึกษาส่งรายละเอียดการรับสมัครให้ ทปอ. ภายใน วันที่ 12 เมษายน 2561 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของทปอ. (http://a.cupt.net) ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขา วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ชำระค่าสมัคร 9-14 พฤษภาคม 2561 ทปอ.ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันอุดมศึกษาประมวลผล จัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ทปอ. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ทปอ.ส่งชื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สอบสัมภาษณ์/สถาบันยืนยันสิทธิ์ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 8 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 การรับแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ ทีแคส สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยทปอ. จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร สถาบันอุดมศึกษาส่งหลักเกณฑ์การรับสมัครให้ทปอ. วันที่ 30 มกราคม 2561 ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ใน 4 วิชา รับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ชำระค่าสมัครวันที่ 6-11 มิถุนายน 2561 ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง โดยจะต้องเสร็จสิ้นและส่งข้อมูลให้ทปอ. ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้รายละเอียดการรับสมัครผู้สมัครสามารถเข้าดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ของสถาบัน หรือเว็บไซต์ทีแคส (http://TCAS61.cupt.net) ซึ่งทปอ.ได้แนะนำเว็บไซต์ของสถาบันต่างๆ เอาไว้ในนี้แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง : เจาะลึก ระบบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ “TCAS” ปี 61 คืออะไร? ต้องสอบอะไรบ้าง? 

——————

ที่มา : www.matichon.co.th