TCAS61 คณะยอดฮิต ทปอ. มหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น

10 คณะ/สาขาวิชา ยอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบที่ 4 Admission ระบบ TCAS61

Home / Admission / 10 คณะ/สาขาวิชา ยอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบที่ 4 Admission ระบบ TCAS61

นอกจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด ในรอบที่ 4 Admission ของระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 ออกมาให้น้อง ๆ ได้เห็นกันแล้วนั้น ทปอ. ยังได้มีการจัดอันดับ 10 คณะ/สาขาวิชายอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด มาให้น้อง ๆ ได้ดูกันอีกด้วย

จะมีที่ไหนบ้าง? 10 คณะ/สาขาวิชายอดฮิต TCAS61

โดยในปีนี้ คณะบริหารธรุกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็เป็นคณะยอดฮิตของน้อง ๆ มีจำนวนผู้สมัครถึง 987 คนกันเลยทีเดียว ส่วนรองลงมาก็คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้สมัครจำนวน 920 คน ซึ่งถือได้ว่าทั้งสองคณะ/สาขาวิชา ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยกำลังเป็นที่ต้องการของน้อง ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมทั้งในสายงานที่จบออกไปอีกด้วย ส่วนในอันดับอื่น ๆ จะมีคณะ/สาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง ตามมาดูกันได้เลย 

อันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ภาคปกติ)

จำนวนรับ 125 คน : จำนวนผู้สมัคร 987 คน

อันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนรับ 130 คน : จำนวนผู้สมัคร 920 คน

10 คณะยอดฮิต แอดมิชชัน 61

อันดับ 3 คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนรับ 89 คน : จำนวนผู้สมัคร 919 คน

อันดับ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนรับ 70 คน : จำนวนผู้สมัคร 850 คน

อันดับ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ภาคพิเศษ)

จำนวนรับ 220 คน : จำนวนผู้สมัคร 809 คน

อันดับ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มศว

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวนรับ 120 คน : จำนวนผู้สมัคร 805 คน

อันดับ 7 คณะการบริหารและจัดการ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

คณะการบริหารและจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จำนวนรับ 50 คน : จำนวนผู้สมัคร 782 คน

10 คณะ แอดมิชชัน 61

อันดับ 8 คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนรับ 80 คน : จำนวนผู้สมัคร 777 คน

อันดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนรับ 80 คน : จำนวนผู้สมัคร 773 คน

อันดับ 10 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนรับ 80 คน : จำนวนผู้สมัคร 769 คน

บทความที่น่าสนใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม FB : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.

Written by : Toey