o-net TCAS การสอบโอเน็ต สทศ. โอเน็ต

สทศ. เปิดสอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2561 – สอบใหม่วันที่ 21-22 มี.ค. 62

Home / ข่าวการศึกษา / สทศ. เปิดสอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2561 – สอบใหม่วันที่ 21-22 มี.ค. 62

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศระเบียบการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนที่ไม่ได้เข้าสอบโอเน็ตในรอบปกติ เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สามารถยื่นคำร้องขอสอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562

สทศ. เปิดสอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ซึ่งนักเรียนที่สามารถยื่นคำร้องขอสอบใหม่ได้นั้นจะต้องมีอยู่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงไปให้พ้นได้ ถึงแม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม ซึ่งมีผลทำให้เราไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบได้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

1. เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษาไม่สามารถเดินทางมาสอบตามกำหนดการได้ ฯลฯ
2. เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา-มารดา แล้วทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามช่วงวันและเวลาที่กําหนด ฯลฯ

สทศ. เปิดสอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ของปีนั้น ๆ เช่น วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เป็นต้น
2. เป็นนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กําหนดเอาไว้
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้นักเรียนต้องส่งหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริงมาให้กับทาง สทศ. ด้วย

วิธีการยื่นคำร้องขอสอบใหม่

1. เดินทางมายื่นคำร้องขอสอบใหม่ด้วยตนเองที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
2. ส่งมายังทางไปรษณีย์โดยใช้วิธีการส่งแบบ EMS เท่านั้น โดยส่งมาที่ กลุ่มงานบริหารทดสอบ ที่อยู่เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

การสมัครสอบโอเน็ตใหม่ มีอัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบอยู่ที่ ชุดวิชาละ 100 บาท และหากสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้ชําระค่าสมัครโดยใช้ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นายภาคภูมิ ภู่มณี (หัวหน้าการเงิน) ไปรษณีษ์ราชเทวี

ขุ่นแม่มาเอง เตรียมตัวสอบสำหรับ O-NET ปี 60 แต่สอบ ปี 61 นะจ๊ะ!!

Link : seeme.me/ch/tutorpearmai/934Z8M

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง

** รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

กรณีที่ 1 เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังนี้

1. ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมเขียนรับรองสําเนาถูกต้อง
3. หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้
4. หลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และแพทย์ผู้รักษา ได้มีความเห็นและรับรองว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาที่มีการสอบจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัว ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงเหตุสุดวิสัย

กรณีที่ 2 เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา-มารดาแล้วทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ในช่วงวันและเวลาที่กําหนดเอาไว้ได้ มีรายละเอียดดังนี้

1. ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมเขียนรับรองสําเนาถูกต้อง
3. หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้
4. หลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และแพทย์ผู้รักษา ได้มีความเห็นและรับรองว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาที่มีการสอบจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัว ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงเหตุสุดวิสัย

กำหนดการสอบ O-NET รอบพิเศษ

– ยื่นคำร้องใหม่ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562
– ทำการทดสอบ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
– วันประกาศผลสอบ ในวันที่ 31 มีนาคม 2562
– สถานที่สอบทาง สทศ. ได้กำหนดเอาไว้ 5 จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช

ตารางสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6 รอบพิเศษ

ตารางสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6 รอบพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 น. – 10.30 น.
รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เวลาสอบ 120 นาที

เวลา 11.30 – 13.30 น.
รหัส 04 วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 120 นาที

เวลา 14.30 – 16.30 น.
รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 120 นาที

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 น. – 10.30 น.
รหัส 01 วิชาภาษาไทย เวลาสอบ 120 นาที

เวลา 11.30 – 13.30 น.
รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 120 นาที

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

น้อง ๆ สามารถเข้าไปติดตามและดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.niets.or.th

TCAS รอบที่ใช้คะแนน ได้แก่

– รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท (ใช้คะแนนขั้นต่ำในบางโครงการ)
– รอบที่ 4 แอดมิชชัน (รอบนี้ใช้ทุกคณะ/สาขาวิชา ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่ไม่มีคะแนนสอบโอเน็ตจะไม่สามารถสมัครสอบในรอบนี้ได้)
– รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ใช้คะแนนขั้นต่ำในบางโครงการ)

บทความที่น่าสนใจ