TCAS การศึกษาไทย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ปรับปรุงข้อสอบ TCAS เพิ่ม “การวัดทักษะอนาคต” เริ่มปี 2565 – มติ ทปอ.

Home / ข่าวการศึกษา / ปรับปรุงข้อสอบ TCAS เพิ่ม “การวัดทักษะอนาคต” เริ่มปี 2565 – มติ ทปอ.

ปรับข้อสอบทีแคส เพิ่ม การวัดทักษะอนาคต – วันที่ 21 เม.ย. 2562 ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ได้มีการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ. , รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานระบบทีแคส 62 และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. แถลงภายหลังการประชุม ว่า

ปรับข้อสอบ TCAS เพิ่ม การวัดทักษะอนาคต

“ที่ประชุม ทปอ.มีมติเห็นชอบ แนวทางการปรับปรุงข้อสอบ ที่จะนำไปใช้ในระบบทีแคส โดยตั้งเป้าเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565  เพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระค่าใช้จ่ายการสอบวิชาต่างๆ สร้างช่องทางการรับเข้านักศึกษาใหม่ที่เน้นทักษะอนาคต ซึ่งไม่เคยมีการวัดด้านนี้มาก่อน โดยจะวัดความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น จากที่การคัดเข้ามหาวิทยาลัยจะเน้นความรู้วิชาการ เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่โลกเปลี่ยนไป ที่ทุกคนควรจะมีทั้งความรู้ควบคู่ไปกับทักษะ

นอกจากนี้การปรับข้อสอบ เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น นักเรียนจาก ร.ร.นานาชาติ และ นักเรียนไทยจากต่างประเทศ เป็นต้น  สำหรับข้อสอบรายวิชาพื้นฐานก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การวัดผลที่หลากหลาย คือหลักการสำคัญ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กล่าวต่อไปว่า หลักการสำคัญในการปรับปรุงข้อสอบคือ การวัดผลที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนที่มีความถนัดที่แตกต่างกัน นักเรียนสามารถสอบได้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ตามช่วงเวลาที่หลากหลาย และ ลดจำนวนวิชาและการสอบลง ซึ่ง ทปอ. จะเปิดทำประชาพิจารณ์เรื่องดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม คาดว่าใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ก่อนจะประกาศให้เด็กทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

ทดลองนำร่องใช้ในการสอบของ มธ. เป็นปีแรก

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ กล่าวว่า “การการวัดทักษะในอนาคตนั้น ได้มีการทดลองนำร่องใช้ในการสอบของ มธ. เป็นปีแรก  เช่น การวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม จิตวิญญาณเพื่อประชาชน เป็นต้น ซึ่ง มธ. จะสรุปบทเรียนจากการนำร่องข้อสอบดังกล่าว เพื่อเสนอ ทปอ. และมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาเป็นข้อสอบระดับชาติที่จะใช้ในปี 2565

ด้าน ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ กล่าวว่า ในการประชุมทปอ. “ได้มีการรายงานผลการรับสมัคร TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ซึ่งรับสมัครวันที่ 17 -29 เม.ย 62 นี้ ที่นั่ง 94,504  ที่นั่ง สาขาวิชาให้เลือก  4,013  สาขา ขณะที่มีผู้ลงทะเบียนในระบบ TCAS62 จำนวน 296,799 คน  ซึ่งข้อมูลการสมัครเวลา 05.00 น. ของวันที่ 21 เม.ย. 62 มีผู้สมัครจำนวน 62,974 คน ยืนยันการสมัครแล้ว  39,524 คน  และชำระเงิน 21,116 คน”

ที่มา www.dailynews.co.th