dek63 TCAS ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา รูปแบบข้อสอบ โอเน็ต

ฝึกทำข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ O-NET ม.6 ปี 2561 (สอบวันที่ 2 มี.ค. 2562)

Home / ข่าวการศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ O-NET ม.6 ปี 2561 (สอบวันที่ 2 มี.ค. 2562)

เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเท่านั้น ก็จะการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.6 กันแล้ว สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่เคยลองทำข้อสอบโอเน็ตมาก่อนนั้น แคมปัส-สตาร์ ก็มีข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2561 (สอบวันที่ 2 มี.ค. 2562) มาให้น้อง ๆ ได้ลองทำกันด้วยจ๊ะ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย…

ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ O-NET ม.6 ปี 2561

รูปแบบข้อสอบโอเน็ต วิชาสังคมศึกษาฯ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน โดยมีเนื้อหาที่ออกสอบ ดังนี้

  • ศาสนา ศิลธรรม และวัฒนธรรม
  • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • เศรษฐศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์

กำหนดการสอบ O-NET ม.6 ปี 2562

  • วันรับสมัคร : โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน
  • วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลการสอบ : วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมดมาฝึกทำได้ : คลิกที่นี่

ผลคะแนน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

#1 ตามพุทธประวัติ เหตุการณ์ใดในคราวประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่แสดงให้เห็นว่า “มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนให้ประเสริฐสูงสุดได้”

#2 พิธีกรรมใดที่พระเยซูทรงได้รับมาจากนักบุญในศาสนายูดาห์

#3 ในการมอบหมายงานที่ดีนั้น จะต้องมอบหมายให้ชัดลงไปว่า “ทำอะไร เพื่ออะไร และทำอย่างไร” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก และบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับสาระสำคัญในข้อใด

#4 ข้อใดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่สอดคล้องกับ “ปรโตโฆสะ” (เสียงจากผู้อื่น)

#5 ข้อใดกล่าวได้อย่างถูกต้องตามหลังอริยสัจ 4

#6 วันหนึ่งแดงไปเปิดประเด็นคุยกับเพื่อนๆ ว่า “อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ ถ้าหากมีการนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ฉันเชื่อมั่นในหลักของอริยสัจ 4 เพียงแต่การนำไปใช้จะต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นกุญแจหรือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการแก้ปัญหาได้อย่างประสบผลสำเร็จ” ฟ้าจึงถามว่า “แล้วกุญแจหรือเงื่อนไขสำคัญที่ว่านี่มันคืออะไร?” ดำให้ความเห็นว่า “นั่นน่ะสิ นี่แหละคือโจทย์สำคัญของอริยสัจ 4 ที่พวกเราต้องค้นหา” จากสถานการณ์นี้ กุญแจหรือเงื่อนไขสำคัญ คืออะไร

#7 มีเพื่อนชาวต่างชาติคนหนึ่งต้องการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเฉพาะที่เป็นแก่น หรือหัวใจสำคัญที่สุด เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดได้ นักเรียนจะแนะนำหลักธรรมข้อใด จึงจะถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

#8 พุทธพจน์บทใดสะท้อนถึงการปฏิวัติสังคมวัฒนธรรมของชมพูทวีป ชนิดที่เรียกว่าพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน

#9 เมื่อใดที่นักเรียนจะใช้แนวทางการพัฒนาที่เรียกว่า ปหนะ ตามหลักพุทธวิธีได้อย่างถูกต้อง

#10 พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า “ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติดี ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเป็นสำคัญ” พระบรมราโชวาทข้างต้นมีสาระสำคัญตรงกับหลักอริยมรรคข้อใด

ส่งคำตอบ