kmutnb คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มจพ เรียนต่อ

รับสมัครรอบ 3 ป.โท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

Home / ข่าวการศึกษา / รับสมัครรอบ 3 ป.โท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

เปิดรับสมัครรอบสุดท้ายแล้ว!! สำหรับน้องๆ คนไหน ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้…

รับสมัครรอบ 3 ป.โท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาปริญญาโท รอบที่ 3 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 25 มิ.ย. 59 เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร
1. ลงทะเบียนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน เพื่อยอมรับเงื่อนไขสมัครเข้าศึกษาต่อ
2. กรอกข้อมูลใบสมัครทาง INTERNET ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
3. ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ แล้วส่งไฟล์เอกสาร Upload เป็นรูปแบบ .pdf หรือ .jpg ขนาดของเอกสารไม่เกินไฟล์ละ 2MB
4. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงินเท่านั้น หากเลยกำหนดชำระเงินแต่ยังไม่สิ้นสุดเวลาการรับสมัครให้เริ่มกรอกข้อมูลใหม่ (กรณีสิ้นสุดเวลาการรับสมัครและยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร จะถือว่าไม่ได้สมัครและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น)
5. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามสาขาวิชาที่สมัคร โดยชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไป (หรือ 5 วันทำการถัดไป กรณีส่งให้ภาควิชาตรวจสอบหลักฐานการสมัคร)
7. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ผู้สมัครต้องไปติดต่อภาควิชาที่สมัครเพื่อลงนามรับรองเอกสารการสมัครก่อน Upload เข้าสู่ระบบ

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและไม่มีรหัสผ่านให้ คลิกที่นี่ 

หรือสมัครได้ที่ http://202.44.34.101/Apply/ApplyLogin.aspx

แผนการเรียน
วันและเวลาเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2559 เราเปิดให้สมัครเข้าศึกษา 4 แบบคือ
1. วิทยานิพนธ์ รอบเช้า เรียน จ-ศ 09.00 น.ถึง 16.00 น.
2. ปัญหาพิเศษ รอบเช้า เรียน จ-ศ 09.00 ถึง 16.00 น.
3. ปัญหาพิเศษ รอบค่ำ เรียน จ-ศ 18.00 ถึง 21.00น.
4. ปัญหาพิเศษ รอบเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่าย
1. นักศึกษา แผน ก วิทยานิพนธ์ แบบเหมาจ่าย เทอมละ 15,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 60,000 บาท ซึ่งในปีนี้คณะมีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาแผน ก ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25*
2. นักศึกษา แผน ข ปัญหาพิเศษ แบบเหมาจ่าย เทอมละ 45,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท

ทักษะด้านภาษาในการสอบเข้าจะมีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หากผู้สมัครมีเกณฑ์ไม่ถึงที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ทางคณะศิลปศาสตร์จะเปิดให้นักศึกษาลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตามความรู้พื้นฐานของตัวผู้สมัครเอง…

มีปัญหาการสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2405-2417 หรือ อีเมล grad@kmutnb.ac.th

หรือจะเข้าไปดูได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : MIS Management Information Systems Kmutnb

** หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ