ป.เอก ม.ธรรมศาสตร์

มธ. รับสมัครนักศึกษา ป.เอก (ท่าพระจันทร์) สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ

Home / ข่าวการศึกษา / มธ. รับสมัครนักศึกษา ป.เอก (ท่าพระจันทร์) สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา ป.เอก

ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ: วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Integrated Science : College of Interdisciplinary Studies,Thammasat University

Website : www.citu.tu.ac.th
Facebook : Ph.D.in Integrated Science Thammasat University

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระบบที่มีการศึกษารายวิชา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศ ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ พิจารณาให้สมัครได้
3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา (ทำวิจัยเพียงอย่างเดียว)

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายใน หรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ พิจารณาให้สมัครได้

3. เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ชิ้น ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ลักษณะของผลงานตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

4. ผู้สมัครต้องนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดและกรอบ การวิจัยที่ชัดเจน

5. หัวข้อวิจัยของผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ที่ เป็นสหวิทยาการ และมีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร

6. มีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขาวดำหรือสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป จำนวน 1 ชุด ซึ่งต้องมีข้อมูลประกอบด้วย

  1. ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
  2. ตำแหน่งงาน/อาชีพปัจจุบัน
  3. สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-MAIL
  4. ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ระบุปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบ และเกรดเฉลี่ย)
  5. ประสบการณ์ทางวิชาการ (ถ้ามี)

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือสำคัญแสดงผลการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รับรองสำเนาด้วยตนเอง

3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 1 ชุด รับรองสำเนาด้วยตนเอง

4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 1 ชุด รับรองสำเนาด้วยตนเอง

5. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET , TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร)

6. จดหมายรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ (จากผู้รับรอง 2 คน)

7. RESEARCH PROPOSAL ในเชิงสหวิทยาการที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ความยาวประมาณ 10-15 หน้า จำนวน 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วย

1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อผู้เสนอ
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5. ขอบเขตการวิจัย
6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
7. ระเบียบวิธีวิจัย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9. เอกสารอ้างอิง
8. สำหรับผู้สมัครในระบบไม่มีการศึกษารายวิชา ต้องมีเอกสารแสดง ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ชิ้น (ไม่เกิน 5 ปี นับจนถึง วันที่สมัคร)