AI Big Data ม.ธรรมศาสตร์

Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทย ด้าน Big Data และ AI

Home / ข่าวการศึกษา / Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทย ด้าน Big Data และ AI

เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าสร้างบุคลากรและนวัตกรรมด้าน Big Data และ AI ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา

Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์

ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัย จัดบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้เข้าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา มุ่งยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด กล่าวว่า Blendata ในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI ที่โลดแล่นอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Big Data มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มที่ Big Data ได้เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจในประเทศไทยอย่างมาก Blendata เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้าน Big Data และ AI ออกไปตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

เนื่องจากประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญด้านนี้ ทำให้การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องและการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและธุรกิจอาจยังมีข้อจำกัด การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการยกระดับเทคโนโลยีด้าน Big Data และ AI คือหนึ่งในภารกิจและเป้าหมายการสร้าง Ecosystemของ Blendata เพื่อขยายรากฐานที่แข็งแกร่ง ผ่านการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่จากภาคธุรกิจ

“Blendata ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมาเป็นแกนหลักร่วมขับเคลื่อน โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจเดียวกันในการส่งเสริมการศึกษาไทยให้สามารถสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้าน Big Data และ AI ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนานวัตกรรมต่อไป โดยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างบุคลากรและนวัตกรรมด้าน Big Data และ AI ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ

โดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโอกาสได้รับประสบการณ์จริงผ่านการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัย การบรรยายพิเศษ การฝึกงานและการเข้าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนธุรกิจและประเทศให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล และสร้างโอกาสแรงงานคุณภาพออกไปตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกด้วย” นายณัฐนภัสกล่าว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

1. สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Big Data และ AI ซึ่งบุคลากรของ Blendata ประกอบไปด้วยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Developer) และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่พร้อมใช้ประสบการณ์ทำงานจริงกับภาคอุตสาหกรรมมาช่วยให้คำปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์กับอาจารย์และนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

2. สนับสนุนและร่วมมือในการทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Big Data และ AI เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ และมุมมองเชิงลึกที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI เช่น กิจกรรม Hackathon รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

4. บรรยายพิเศษจากบุคลากรของ Blendata ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทำงานด้าน Big Data และ AI โดยตรงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

5. สนับสนุนตำแหน่งงานแก่บัณฑิตที่มีความสนใจทำงานด้าน Big Data และ AI ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น

6. สนับสนุนการฝึกงานสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจสำคัญที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เทคโนโลยีด้านข้อมูลมหัตหรือบิ๊กเดต้า (Big data) เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลยุคปัจจุบันซึ่งปริมาณมหาศาลและอยู่ในหลากหลายรูปแบบ

เช่น การวิเคราะห์และจัดแสดง Geospatial data เพื่อสนับสนุนการวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเล็งเห็นถึงศักยภาพของ Blendata บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Big Data และ AI เทคโนโลยีสัญชาติไทยที่พัฒนาโดยคนไทย 100% โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมมากมายของ Blendata จะสามารถยกระดับบุคลากรของไทยให้มีความสามารถทัดเทียมกับระดับนานาชาติได้

จากความร่วมมือในครั้งนี้ Blendata และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรด้าน เทคโนโลยี Big Data และ AI ที่มีคุณภาพและพร้อมเข้าสู่ตลาดทำงาน ด้วยการเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของบุคลากรไทย ที่ยังขาดแคลนความรู้ด้านนี้ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก มั่นใจเทคโนโลยี Big Data และ AI จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรม และเสริมสร้างศักยภาพในวงการเทคโนโลยีของไทยในยุคปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

บทความแนะนำ