คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทุนการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท รับสมัครนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนให้ด้วย

Home / ข่าวการศึกษา / คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนให้ด้วย

น้องๆ คนไหนที่ยังแอดมิชชั่นไม่ติด แล้วก็กำลังมองหาที่เรียนต่ออยู่นะคะ วันนี้เรามีคณะดีๆ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มาแนะนำกันค่ะ กับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่กำลังเปิดรับนักศึกษาเข้าใหม่อยู่ค่ะ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมมีทุนการศึกษาให้ด้วยค่ะ มาดูรายละเอียดกันได้เลย อ้อ! แล้วคณะนี้ยังเปิดรับตลอดทั้งปีอีกด้วยนะคร่าาาาาา

เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคลาวด์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดียเทคโนโลยี ด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial)

เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง?
1. ดูแลระบบเครือข่าย
2. พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
3. พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ
4. ออกแบบกราฟิกบนเว็บ
5. วิเคราะห์และออกแบบระบบงานไอที
6. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศ
7. ที่ปรึกษาด้านไอทีและสนับสนุนการใช้ไอที

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับหลักการและกรรมวิธีสำหรับการพัฒนา บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เว็บแอปพลิเคชัน การบริหารจัดการโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรวมถึงการนำหลักการทางวิศวกรรมมาช่วยในการวิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีแบบแผน เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำและตรงกับความต้องการของผู้ใช้อีกด้วย

เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง?
1. วิศวกรซอฟต์แวร์
2. โปรแกรมเมอร์
3. พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์
4. พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
5. ทดสอบและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์
6. ปรับปรุงกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์
7. ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ระบบการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (SCM) การจัดการการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรทั้งภาครัฐและอกชนให้ธุรกิจยั่งยืน

เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง?
1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
2. อีคอมเมิร์ซ
3. พัฒนาเว็บไซต์
4. การตลาดดิจิทัล
5. วิเคราะห์กระบวนการและแผนธุรกิจ
6. บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

นอกจากนี้ยังมีทุนสำหรับนักศึกษาให้ด้วยค่ะ มีรายละเอียดดังนี้
1. ทุนการศึกษาฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี
2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
มีโครงการรับสมัครนักศึกษาตลอดทั้งปี ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ : www.phuket.psu.ac.th/student_admissions/
ติดต่องานรับนักศึกษา : 07627 6050-1
Email : phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th

———————————————————————————

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยเชิงบูรณาการ โดยเป็นแผนแบบ ก2 ซึ่งนักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และการเรียนรายวิชา 18 หน่วยกิต รวมหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ทิศทางของงานวิจัย
1. สื่อดิจิทัล (Digital Media)
2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการคำนวณแบบคลาวด์ (Computer Networking and Cloud Computing)
5. Business Information Management
6. ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

และก็ยังทุนสำหรับนักศึกษา รายละเอียดดังนี้
ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับทุนการศึกษา ซึ่งรวมค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนตลอด 4 ภาคการศึกษา
*** นักศึกษาอาจจะได้รับทุนอื่นเพิ่มเติม โดยขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครและการรับสมัคร
จบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป หากจบจากสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 ชิ้น ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://graduate.te.psu.ac.th

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 : ช่วงเดือนมกราคม
รอบที่ 2 : ช่วงเดือนพฤษภาคม
รอบที่ 3 : ช่วงเดือนธันวาคม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
Website : www.te.psu.ac.th
Fanpage : Faculty of Technology and Environment, PSU Phuket Campus
E-Mail: grad.ict@phuket.psu.ac.th
หรือสอบถามที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โทร. 0-7627-6119-20

——————————–

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 โครงการรับสมัครนักเรียนผลการเรียนดี ศึกษาต่อ ม.สงขลานครินทร์

>> รับตรง 60 คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่