คณะวิทยาการจัดการ รับตรง สถาบันวาแตล เรียนการโรงแรม เรียนต่อต่างประเทศ

รับตรง สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาศิลปากร ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาศิลปากร ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จับมือกับ Vatel International Business School ร่วมกันเปิดสอนเกี่ยวกับการโรงแรม ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเราได้รับใบปริญญาบัตร 2 ใบ โดยในตลอดระยะเวลาที่เรียน 4 ปี นักศึกษาจะได้รับความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ทางด้านการบริหารจัดการโรงแรม ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงยังได้ประสบการณ์การทำงานในโรงแรม ทั้งในประเทศและต่างปรเทศอีกด้วย โดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทางสถาบันมีวัตถุประสงค์ผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ในอุตสาหกรรมการบริการ

รับตรง 60 สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ สถาบันวาแตล

หลักสูตรที่เปิดสอน

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) หรือชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Hotel Management (International Program)

ใบปริญญาที่จะได้รับ 2 ใบ คือ

– ปริญญาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จากสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน และสถาบันวาแตล วิทยาเขตบางรัก อาคาร กสท โทรคมนาคม

ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา

– นักศึกษาไทย 75,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือ 150,000 บาท ต่อปีการศึกษา

– นักศึกษาต่างชาติ 90,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือ 180,000 บาท ต่อปีการศึกษา

กำหนดการคัดเลือก

– เริ่มทำการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

– ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ (Vatel’s English Proficiency Test & Motivational Interview) ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

– ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 2 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (PBT) หรือ 173 คะแนน (CBT) หรือ 61 คะแนน (IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5  โดยผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร หรือสอบผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาของสถาบันวาแตล และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนการสมัคร

1. ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร กสท โทรคมนาคม วิทยาเขตบางรัก

2. รวบรวมเอกสารการสมัครส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ได้ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณียากร กรุณาส่งเอกสารเป็น EMS โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบโดยวิธีรับตรง”)

ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก

– ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ” เลขที่บัญชี 058-0-33437-6 ระหว่างวันที่ 2-28 ตุลาคม 2559 เท่านั้น

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร ขอได้ที่ admissions@vatel.co.th หรือดาวน์โหลดที่ http://www.vatel.co.th/en/campus/campus-thailand/admission-and-fees

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน Transcript (ปพ.1)

4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.2) หรือเอกสารใบเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการกรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ (กรณีจบการศึกษาแล้ว)

5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

6. สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร

7. สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ซึ่งมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 PBT หรือ 173 CBT หรือ 61 IBT หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 (ถ้ามี) โดยผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร สำหรับนักเรียนที่ไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สามารถสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาของสถาบันวาแตล และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง มหาวิทยาศิลปากร ปีการศึกษา 2560

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสถาบันวาแตล

สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยวิธีการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา) คือ ปริญญาธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จาก Vatel International Business School ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งบัณฑิตสามารถใช้ในการทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลา 4 ปีตลอดการศึกษา นักศึกษาจะได้รับความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ทางด้านการบริหารจัดการโรงแรม ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมชั้นนำตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในวงการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศได้อย่าง เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งทางสถาบันมีวัตถุประสงค์หลักในการผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจการบริการในระดับสากลต่อไป

รับตรง มหาวิทยาศิลปากร ปีการศึกษา 2560

ปัจจุบันสถาบันวาแตล ยังคงเป็นสถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก โดยขยายเครือข่ายออกไปถึง 31 สาขาทั่วโลก ดำเนินการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 31 ปี สำหรับในประเทศไทย ระยะเวลากว่า 13 ปีที่ได้พิสูจน์แล้วว่า นักศึกษาจากสถาบันวาแตล มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการสนับสนุนจากเครือโรงแรมชั้นนำของโลกให้เข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ ที่หลากหลาย เสมือนเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพของนักศึกษาที่มีความพร้อมในการทำงานใน ธุรกิจการบริการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Tel : 02-639-7531 ถึง 33

E-mail : admissions@vatel.co.th

Website : www.vatel.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/vatelthailand

———————————

ภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/vatelthailand/
ที่มา : http://p-dome.com/vatel-accepting-2017/