tu คณะศิลปศาสตร์ รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านรับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

จำนวนที่เปิดรับ

  • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา จำนวน 100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สําเร็จการศึกษา ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ คาดว่าจะจบ ม.6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
  • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

  • การสอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัสเซียและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  • การสอบสัมภาษณ์

เว็บไซต์ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : http://www.russianstudies-tu.com/