portfolio TCAS TCAS61 การสอบคัดเลือก มศว มหาวิทยาลัย แฟ้มสะสมผลงาน

มศว ประกาศ รายละเอียดการส่ง Portfolio เพื่อเข้าคัดเลือกในรอบที่ 1 TCAS61

Home / ข่าวการศึกษา / มศว ประกาศ รายละเอียดการส่ง Portfolio เพื่อเข้าคัดเลือกในรอบที่ 1 TCAS61

เตรียมตัวกันพร้อมหรือยัง… มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการประกาศรายละเอียดการส่ง Portfolio เพื่อยื่นจองที่นั่งและคัดเลือกในรอบที่ 1 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “SWU #TCAS61 : WANNA Be Student” พร้อมยังมีข้อแนะนำน่ารู้ในการทำ Portfolio มาฝากกันอีกด้วย ตามมาดูรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลย

รายละเอียดการส่ง Portfolio มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละโครงการ รวมทั้งผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน และทำแฟ้มสะสมผลงานให้สอดคล้อง หรือมีผลงาน/กิจกรรมตามที่กำหนดไว้

2. สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ : http://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 2 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ก่อนเวลา 23.59 น.)

3. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือแบบลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ยึดตามวันที่ประทับตรา) หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาฯ

หมายเหตุ : น้องๆ ที่มีความประสงค์สมัครต้องทำการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) “ในแบบรูปเล่ม ฉบับสำเนาแบบสี” โปรดอย่า!! ส่งฉบับจริง เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานให้ 

สำหรับคุณสมบัติต่างๆ และรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดรอติดตามประกาศอีกครั้งทาง FB : พี่ มศว พาน้องสอบ หรือที่เว็บไซต์ : http://admission.swu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อแนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อจองที่นั่งในรอบที่ 1

1. แฟ้มสะสมผลงาน ต้องประกอบไปด้วย ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ผลการเรียน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) , ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมหรือประวัติการทำงาน และในส่วนผลงานที่แสดง ต้องประกอบด้วยภาพกิจกรรม, ผลงานที่เคยทำผ่านมา (ทั้งงานอดิเรก, งานที่เคยทำส่งในชั้นเรียน หรืองานที่เคยทำส่งประกวด) เกียรติบัตร และเอกสารอื่นๆ ตามที่โครงการหรือสาขาวิชากำหนด

2. ผลงานและภาพกิจกรรมที่นำมาใส่นั้น ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติตามที่แต่ละโครงการ หรือตามที่สาขาวิชากำหนดไว้ ทั้งนี้สัดส่วนของผลงานและภาพกิจกรรม จะต้องเน้นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ประกอบกับผลงานหรือกิจกรรมอื่นๆ และกิจกรรมจิตอาสา

3. ควรเป็นผลงานในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอ (ไม่ควรนำมาใส่ทั้งหมด)

4. ไม่จำกัดรูปแบบในการสร้างสรรค์ ยกเว้นบางโครงการที่มีการกำหนดรูปแบบ ให้ออกแบบสร้างสรรค์โดยอ้างอิงหรือไม่ผิดจากข้อกำหนดที่มีให้

น้องๆ สามารถเข้าดูรายละเอียดการทำแฟ้มสะสมผลงานของทุกคณะ/สาขาวิชาได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.swu.ac.th

ขอบคุณภาพจาก : http://openhouse.swu.ac.th