ทุนการศึกษา ประเทศจีน ปริญญาโท เรียนต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Qingdao ประเทศจีน มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2018

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัย Qingdao ประเทศจีน มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2018

รัฐบาลมณฑล Shandong มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยทุนการศึกษานี้มอบให้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและภาษา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Qingdao ประเทศจีน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปศึกษาและทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัย Qingdao เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่สำคัญในจังหวัด Qingdao ประเทศจีน ประกอบด้วย 25 คณะ หน่วยงานรวมทั้งโรงเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มีลักสูตรเปิดให้บริการใน 11 สาขาวิชาหลักๆ ได้แก่

 • สาขาปรัชญา
 • สาขาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาด้านกฎหมาย
 • สาขาวรรณคดี
 • สาขาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาด้านการแพทย์
 • สาขาศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์การทหาร

ทั้งนี้ ทางสถาบันมีหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้ 

 • ปริญญาตรี 104 หลักสูตร
 • ปริญญาโท 209 หลักสูตร
 • ปริญญาเอก 127 หลักสูตร
 • สถานีเคลื่อนระดับปริญญาเอก 15 แห่ง
 • หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตรด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เวชศาสตร์ คลินิกสาธารณสุข ทันตแพทยศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สำหรับทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจะมอบให้นั้น เป็นทุนการศึกษาที่ไม่ระบุจำนวน โดยที่จะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของค่าเล่าเรียน ค่าที่พักขั้นพื้นฐานและการประกันภัยการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน โดยที่น้องๆ สามารถขอสมัครรับทุนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้
 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติมีสุขภาพที่ดี โดยทั่วไปมีอายุระหว่าง 18-40 ปี
 • ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของจีน และเป็นไปตามข้อกำหนดในการเข้ามหาวิทยาลัยของมณฑลซานตง
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
 • ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลจีนปฏิบัติตนได้ดี
 • สามารถสมัครได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับทุนหรือการสนับสนุนการศึกษาประเภทอื่นๆ
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

วิธีการสมัคร

น้องๆ จะต้องต้องแนบเอกสารเหล่านี้ประกอบมาด้วย ได้แก่

 • แบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์ (ทั้งแบบฟอร์มสมัครเรียนและแบบฟอร์มขอทุนการศึกษา)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาวีซ่าประเทศจีน (กรณีที่คุณไม่ได้เป็นนักศึกษาในจีนอยู่แล้ว)
 • สำเนาวีซ่าของคุณ (สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในจีน)
 • เรซูเม่และประวัติโดยย่อ
 • ใบสมัครส่วนบุคคลซึ่งควรระบุถึงการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในอนาคต ฯลฯ ที่เขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
 • ประวัติการศึกษาที่ได้คะแนนดีที่สุด รวมถึงใบรับรองผลการเรียนและหลักฐานประสบการณ์การทำงาน (ต้องมีประสบการณ์การทำงาน)
 • จดหมายแนะนำตัวจากหน่วยงาน สถานเอกอัครราชทูตจีนสถานกงสุลและสถานทูตต่างประเทศในประเทศจีน ครูและสถาบันสอนภาษาจีนในต่างประเทศหรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา (แนะนำให้เขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครรับทุน : http://cie.qdu.edu.cn

น้องสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ : http://cie.qdu.edu.cn/info/1129/2105.htm