CA@PIM issue59 คณะนิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

CA@PIM นักนิเทศศาสตร์พันธุ์ใหม่ รองรับโลกสื่อสารแห่งอนาคต

Home / ข่าวการศึกษา / CA@PIM นักนิเทศศาสตร์พันธุ์ใหม่ รองรับโลกสื่อสารแห่งอนาคต

คณะนิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม หรือ CA@PIM (The Faculty of Communication Arts, Panyapiwat Institute of Management)

คณะนิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม

CA@PIM นักนิเทศศาสตร์พันธุ์ใหม่

CA@PIM

มุ่งสร้างนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร ที่สามารถคิดเป็น เขียนเป็น ผลิตสื่อได้ เข้าใจธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ตอบโจทย์ตลาดแรงงานนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยจุดเด่น 5 ด้าน ได้แก่

CA@PIM

Experiences การเรียนการสอนแบบ Work-based Education ทำให้ได้ประสบการณ์จากการฝึกงานเข้มข้นตลอด 4 ปี

Opportunities การฝึกงานในองค์กรชั้นนำ มีโอกาสในการสร้างเครือข่าย สานต่ออาชีพที่มั่นคงในอนาคต

Power การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน บวกการเรียนรู้นอกห้องผ่านการฝึกงาน ช่วยเพิ่มทักษะการทำงานที่หลากหลาย

Innovation เสริมความพร้อมในการเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ช่างคิด ช่างสังเกต ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

Create Professional by Professional ได้เรียนรู้กับอาจารย์มืออาชีพ ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ครบเครื่อง รอบด้าน ทำงานได้ทันที

CA@PIM

CA@PIM มีการเรียนการสอนที่บูรณาการองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์และธุรกิจเข้าด้วยกันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่าน 2 สาขาวิชาเอก

CA@PIM

การสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and Brand Communication)

เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร มองเห็นทิศทางของธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหา บนสื่อดิจิทัล (Digital Content Marketing) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรและแบรนด์บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism)

เน้นให้นักศึกษาเป็นนักสร้าง Content  ที่สร้างสรรค์เนื้อหาในช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะ Digital Platform มีทักษะบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสื่อสารที่ฉับไวและตรงกลุ่มเป้าหมาย

CA@PIM

CA@PIM คาแรคเตอร์ นักนิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็พร้อมเปิดรับโจทย์ทางธุรกิจ ผลิตสื่อคุณภาพ เป็นส่วนผสมชั้นเลิศให้กับองค์กร พร้อมเปิด “รับ” และ “ให้” สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม

CA@PIM

The Mastermind มีไอเดียใหม่ คิดวิเคราะห์วางแผน  ริเริ่มสร้างสรรค์

CA@PIM

 The Experimenter พร้อมลงมือทำ ตอบโจทย์ชัด ฉับไว

CA@PIM

The Achiever เข้มแข็ง หนักแน่น พร้อมชนทุกสถานการณ์ พร้อมผลักดันให้ทุกอย่างเป็นไปได้

CA@PIM

The Co-Leader มือขวาผู้บริหาร ที่พร้อมทะยานให้งานประสบความสำเร็จ

CA@PIM

The Challenger การคิดนอกกรอบ กล้าเผชิญทุกความท้าทาย

CA@PIM

 The Cheerleader  กำลังใจของทีม ช่วยดึงสติและเติมพลังด้านบวก

CA@PIM

 The Optimistic  ทัศนคติเชิงบวก

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ทาง www.pim.ac.th 

และในนิตยสาร Campus Star No.59

www.facebook.com/campusstar