คณะน่าเรียน คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณิตศาสตร์ แนะแนวการศึกษา

ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง? – แนะนำคณะน่าเรียน

Home / ข่าวการศึกษา / ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง? – แนะนำคณะน่าเรียน

คณิตศาสตร์ วิชาที่ใครหลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกไม่ชอบ หรือเรียนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องสักที ยิ่งเรียนก็ยิ่งมีสูตรเยอะจนงงไปหมด สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเรียนจบในระดับชั้น ม.ปลายแล้ว หรือเทียบเท่า ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

แนะนำคณะน่าเรียน สำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเรียนคณิตฯ

และไม่อยากจะเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชาที่ต้องวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีคณะน่าเรียนที่ไม่เน้นวิชาคณิตศาสตร์มาฝากกันด้วยจ๊ะ จะมีคณะไหนบ้าง… ตามมาดูกันได้เลย

ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เลือกเรียนต่อคณะอะไรดี

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับกฎหมาย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการอ่านหนังสือและท่องจำเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีเจอวิชาคณิตศาสตร์บ้างในระดับพื้นฐาน ดังนั้นใครที่เลือกเรียนในคณะนิติศาสตร์จะต้องมีความขยันและมีความมุ่งมั่นในการอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ความประพฤติของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีการกำหนดออกมาเป็นกฎหมาย เพื่อทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีระเบียบ

โดยกฎหมายที่เราจะได้เรียนรู้กันนั้นจะมีทั้งแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ กฎหมายมหาชน (Public Law), กฎหมายเอกชน (Private Law) และกฎหมายต่างประเทศ (International Law)

บทความ > เลือกเรียนที่ไหนดี? คณะนิติศาสตร์ คณะในฝัน ของคนที่อยากเรียนด้านกฎหมาย

คณะรัฐศาสตร์

สำหรับคณะรัฐศาสตร์ จะเรียนรู้ด้านการบริหารการปกครองที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคณะที่ไม่เน้นด้านคำนวณมากสักเท่าไหร่ แต่เน้นหนักการอ่านและท่องจำมากกว่า โดยส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการเมืองการปกครอง, สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์  แต่ในปัจจุบันก็มีบางมหาวิทยาลัยที่แตกสาขาวิชาออกไปอีก เช่น สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขางานยุติธรรมและความปลอดภัย เป็นต้น

บทความ > คณะรัฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร ?

คณะนิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร โดยน้อง ๆ จะเรียนรู้ในเรื่องหลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ฯลฯ ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แต่ชอบด้านการแสดง มีความกล้าแสดงออก และมีความสร้างสรรค์ จึงไม่พลาดที่จะเลือกเรียนต่อในคณะนิเทศศาสตร์เลยค่ะ

ตัวอย่างวิชาที่น้อง ๆ จะต้องเจอ เช่น วิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ และเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ เรียนรู้การทำสื่อยังไงให้ออกมาผู้รับสารเข้าใจ วิธีการนำเสนอสื่อผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจ ให้สามารถกระจายไปสู่วงกว้าง และได้รับการตอบรับที่ดีกลับมา ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ การแสดง และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงช่องทางสื่อสารประเภทใหม่ ๆ เป็นต้น

บทความ > คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เลือกเรียนที่ไหน จบแล้วทำงานอะไร?

ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เลือกเรียนต่อคณะอะไรดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ โดยจะเรียนรู้ทั้งในเรื่องทฤษฎี ประวัติความเป็นมา เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การวาดภาพ การออกแบบปั้น การพิมพ์ ดนตรี และการเต้น/รำ เป็นต้น

โดยได้มีการแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น สาขาวิชาทัศนศิลป์, สาขาวิชานฤมิตศิลป์, สาขาดุริยางคศิลป์, สาขาวิชานาฎยศิลป์ และสาขาวิชคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นต้น เมื่อเรียนจบออกมาแล้วน้อง ๆ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้กำกับการแสดง นักออกแบบกราฟิก นักแสดง และนักเขียนบทละคร ฯลฯ

คณะศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/อักษรศาสตร์

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนอาจจะคิดว่า ถ้าเราเลือกเรียนในคณะศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/อักษรศาสตร์จะต้องเรียนเน้นทางด้านภาษาและการคำนวณ แต่จริง ๆ แล้วทั้ง 3 คณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะสาขาวิชาด้านภาษา และยังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับพื้นฐานเท่านั้นอีกด้วย

โดยที่ อักษรศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอักษรหรือภาษา รวมไปถึงเรื่องของสัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในภาษาอีกด้วย การเรียนด้านอักษรศาสตร์จึงไม่ใช่เรียนเกี่ยวกับภาษาหรืออักษรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวรรณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมด้านความคิดในแต่ชาติที่ใช้ภาษานั้น

ส่วน มนุษยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ คือ การเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์โบราณและภาษาสมัยใหม่ รวมไปถึงวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ เช่น ด้านวรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง เป็นต้น ซึ่งในบางครั้งอาจจะรวมไปถึงด้านมานุษยวิทยา ภูมิภาคศึกษา และการสื่อสาร อีกด้วย

และ ศิลปศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและทักษะเชิงปัญญา ที่เป็นการผสมผสานศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาเพื่อช่วยทำให้การเรียนรู้ในด้านนี้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาศิลปะในการใช้เหตุผล การใช้ภาษาเพื่อแนะนำชักชวนให้ผู้อื่นสนใจ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้มีการนำวิชาด้านคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และดนตรี เข้ามาผสมผสานในการเรียนรู้ เพื่อให้เราสามารถที่เรียนรู้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

บทความ > เรียนเกี่ยวกับอะไร? อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ – จบมาแล้วทำงานอะไร

ที่มา : https://rtn-d.com/

บทความที่น่าสนใจ