คณะนิติวิทยาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาโท

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปี 2561

Home / ข่าวการศึกษา / โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปี 2561

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัคร นศ.ปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์

จำนวนที่เปิดรับ

  • รับจากบุคคลทั่วไป เพศชาย/หญิง จำนวน 35 คน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และสาขารัฐประศาสนศาสตร์
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อที่ 1 และ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  • รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรวิทยาศาสรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ประมาณ 160,000 บาท

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

กำหนดการต่างๆ ที่เราควรรู้

ประกาศรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 4 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (วันที่ 12 มีนาคม 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 08.00 น. – วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ปิดรับสมัครเวลา 16.00 น.) สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ : http://rpca-admission.thai.com/

การชำระเงินในการสมัครสอบ : เริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 4 มิถุนายน 2561 (วันและเวลาทำการของธนาคาร) ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

การตรวจสอบราชชื่อผู้มีสิทธิสอบ (รหัสประจำตัวสอบและตรวจสอบสถานที่สอบ) ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ : http://rpca-admission.thai.com/

สอบข้อเขียน : วันที่ 16 มิถุนายน 2561 สถานที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 มิถุนายน 2561 สถานที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบ : วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://rpca-admission.thai.com/ และ http://www.rpca.ac.th/

ลงทะเบียนเรียน : วันที่ 2 – 20 กรกฎาคม 2561 สถานที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ : สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2561 สถานที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สอบวิทยาศาสตร์สำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ : ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 สถานที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบ : วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สถานที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ปฐมนิเทศ : วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สถานที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 : วันที่ 18 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 สถานที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูได้ที่ : https://file.job.thai.com/prakad//_121.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โทร. 034-311-110

ขอบคุณภาพจาก Facebook : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Written by : Toey