Admission TCAS TCAS61 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ แอดมิชชั่น

TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Admission

Home / ข่าวการศึกษา / TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Admission

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 และล่าสุด! ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็ได้ออกระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission) ประจำปีการศึกษา 2561 ออกมาให้น้อง ๆ ได้เตรียมกันแล้ว

TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โดยได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในครั้งนี้ กำหนดการต่าง ๆ ของรอบที่ 4 และขั้นตอนการสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งจำนวนคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับในแต่ละสถาบันการศึกษา และจำนวนนักศึกษาที่รับได้ในแต่ละคณะ/สาขาวิชา ทั้งนี้ยังได้มีการอัปเดตระเบียบการคัดเลือกในบางมหาวิทยาลัยให้เราได้ดูกันด้วย (ใบแทรก รายาการแก้ไข)

สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS61 รอบที่ 4 มีทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับจำนวน 62 แห่ง และร่วมรับนักศึกษาจากการคัดเลือกผ่าน ทปอ. เพื่อเข้าศึกษาจำนวน 3,303 คณะ/สาขาวิชา และรับนักศึกษาได้จำนวนทั้งสิ้น 83,953 คน โดยได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่รับนักศึกษา

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. มหาวิทยาลัยบูรพา
14. มหาวิทยาลัยพะเยา
15. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
16. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17. มหาวิทยาลัยมหิดล
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21. มหาวิทยาลัยศิลปากร
22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
24. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ร่วมรับในสังกัดหน่วยงานอื่น

32. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
33. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
34. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
35. สถาบันการพลศึกษา

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

36. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
37. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
38. มหาวิทยาลัยเกริก
39. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
40. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
41. มหาวิทยาลัยชินวัตร
42. มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น
43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
44. มหาวิทยาลัยธนบุรี
45. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
46. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
47. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก
48. มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น
49. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
50. มหาวิทยาลัยรังสิต
51. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
52. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
53. มหาวิทยาลัยสยาม
54. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
55. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
56. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
57. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
58. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
59. วิทยาลัยดุสิตธานี
60. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
61. วิทยาลัยนครราชสีมา
62. วิทยาลัยสันตพล

*** ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของระบบ TCAS รอบที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครคัดเลือก TCAS61 : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบแทรก รายการแก้ไข : คลิกที่นี่

เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ