TCAS TCAS61 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ แอดมิชชั่น

ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) | องค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในแต่ละสาขาวิชา

Home / ข่าวการศึกษา / ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) | องค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในแต่ละสาขาวิชา

ในที่สุดก็เดินทางมาถึงรอบที่ 4 แล้ว สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำการศึกษา 2561 ของระบบ TCAS61 รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) โดยทางสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศปฏิทินการคัดเลือกในรอบที่ 4 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมรายละเอียดองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ในการรับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

TCAS61 รอบที่ 4 : แอดมิชชัน

กำหนดการ TCAS61 รอบที่ 4 (แอดมิชชัน)

1. วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561 ระบบเปิดให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://app.cupt.net

2. วันที่ 12-17 มิถุนายน 2561 ปริ้นใบชำระเงินค่าสมัครคัดเลือก

3. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตัดสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 1-3

4. วันที่ 21-24 มิถุนายน 2561 ตรวจสอบคะแนนรอบที่ 4

5. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในแต่สาขาวิชา/คณะ 

6. วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายที่สถาบันอุดมศึกษา

7. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ติว GAT ฟรี ! กับครูพี่โบว์ ตอน 1

องค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

โดยมีองค์ประกอบและค่าร้อยละที่ต้องใช้ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) ดังนี้

1. GPAX 20%

2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา) 30%

3. GAT 10-50%

4. PAT 0-40%

รวม 100% ** ยกเว้นกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

รหัสและชื่อวิชาสอบ O-NET, GAT, PAT

O-NET (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติจั้นพื้นฐาน)

 • รหัส 01 ภาษาไทย
 • รหัส 02 สังคมศึกษา
 • รหัส 03 ภาษาอังกฤษ
 • รหัส 04 คณิตศาสตร์
 • รหัส 05 วิทยาศาสตร์

** รหัส 01-05 ให้ค่าน้ำหนักแต่ละรหัส 6%

1. GAT (ความถนัดทั่วไป)

 • รหัส 85 GAT วิชาความถนัดทั่วไป

2. PAT (ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ)

 • รหัส 71 PAT 1 วักความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • รหัส 72 PAT 2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • รหัส 73 PAT 3 วัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • รหัส 74 PAT 4 วัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • รหัส 75 PAT 5 วัดความถนัดทางวิชาชีพครู
 • รหัส 76 PAT 6 วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • รหัส 77 PAT 7.1 วัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรังเศส)
 • รหัส 78 PAT 7.2 วัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน)
 • รหัส 79 PAT 7.3 วัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
 • รหัส 80 PAT 7.4 วัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
 • รหัส 81 PAT 7.5 วัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอาหรับ)
 • รหัส 82 PAT 7.6 วัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี)
 • รหัส 83 PAT 7.7 วัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)

** PAT 7.1-7.7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ให้เลือกสอบเพียง 1 วิชาเท่านั้น

How to say the date in English. เราจะอ่านวันที่เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร?

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 20%
 • PAT 2 : 30%

พยาบาลศาสตร์

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 20%
 • PAT 2 : 30%

ทันตแพทยศาสตร์

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 20%
 • PAT 1 : 10%
 • PAT 2 : 20%

เภสัชศาสตร์

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 10%
 • PAT 2 : 40%

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 10%
 • PAT 1 : 10%
 • PAT 2 : 30%

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 10%
 • PAT : 1 20%
 • PAT : 2 20%

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 15%
 • PAT 2 : 15%
 • PAT 3 : 20%

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 10%
 • PAT 4 : 40%

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 10%
 • PAT1 : 10%
 • PAT 2 : 30%

เข้าใจง่าย การหายใจระดับเซลล์ Cellular Respiration ภายใน 5 นาที

กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 30%
 • PAT1 : 20%

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 50%

รูปแบบที่ 2

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 40%
 • PAT 7 : 10%

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

รูปแบบที่ 1

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 20%
 • PAT 5 : 30%

รูปแบบที่ 2

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 10%
 • PAT5 : 20%
 • PAT 1, 2, 3, 4, 6, 7 (เลือกสอบ 1 วิชา) : 20%

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 10%
 • PAT 4 หรือ PAT 6 : 40%

ติวเข้ม แคลคูลัส Part 5 : The Last Part

กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

 • GPAX : 20%
 • ONET : 30%
 • GAT : 30%
 • PAT 1 : 20%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 50%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

 • GPAX : 20%
 • O-NET : 30%
 • GAT : 30%
 • PAT 7 : 20%

กลุ่มที่ 10 แพทยศาสตร์

– O-NET ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา คะแนนรวม O-NET 5 กลุ่มสาระวิชา ไม่น้อยกว่า : 60%

– วิชาเฉพาะแพทย์ ที่ กสพท จัดสอบ : 30%

– 7 วิชาสามัญ 70% แต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30%

 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) : 40%
 • คณิตศาสตร์ 1 : 20%
 • ภาษาอังกฤษ : 20%
 • ภาษาไทย : 10%
 • สังคมศึกษา : 10%

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://app.cupt.net

วิธีการคิดคะแนน TCAs61 รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) : http://tcas.cupt.net

** ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

บทความที่น่าสนใจ

Written by : Toey