กองทัพบก นักเรียนพยาบาลกองทัพบก พยาบาล สมัครเรียน

รับสมัคร! นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 59 เรียนจบบรรจุบัตรยศว่าที่ร้อยตรี

Home / ข่าวการศึกษา / รับสมัคร! นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 59 เรียนจบบรรจุบัตรยศว่าที่ร้อยตรี

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.6 และสนใจศึกษาต่อเกี่ยวกับการเรียนเป็นพยาบาล มหาวิทยาลัยกองทัพบกประกาศ รับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาในการรับสมัคร 4 มกราคม 2559 – 17 เมษายน 2559 รีบไปดูรายละเอียดการสมัครกันเลย จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ กันน้าาา

รับสมัคร! นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 59

เรียนจบรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศว่าที่ร้อยตรี

รับสมัคร! นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 59 เรียนจบบรรจุสัญญาบัตรยศว่าที่ร้อยตรี

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวน 85 คน แบ่งเป็น

– ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน 20 คน

– ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 65 คน (เพศชาย 10 คน เพศหญิง 55 คน) แบ่งเป็น

– พลเรือนทั่วไป เพศชาย จำนวน 10 คน เพศหญิง จำนวน 50 คน

– ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ

1.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET )* ของสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) จํานวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคม ฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 , 2557 และ 2558 ทั้งนี้ต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน หมายเหตุ*กรณีไม่ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ให้ใช้ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) จํานวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทยสังคม ฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 , 2557 และ 2558 โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

1.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT 1 ) ในการสอบ ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2556 จนถึง ครั้งที่ 2/2558 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด

1.2.3 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT 2 ) ในการสอบ ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2556 จนถึง ครั้งที่ 2/2558 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด

1.2.4 ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) การวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ในการสอบตั้งแต่ครั้งที่ 1/2556 จนถึง ครั้งที่ 2/2558 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด

1.3 มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครฯ

1.4 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดาผู้ให้กําเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร บิดาหรือมารดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้

1.5 มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัมมีส่วนสูงไม่ ต่ำกว่า155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กําหนดไว้ใน ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้

1.6 ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย

1.8 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิด อันกระทําโดยประมาท

1.9 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ

1.10 ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด

1.11 ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

1.12 ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สําหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก ที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการทหาร
9หนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดาและ สูติบัตรของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองบุตร

1.13 ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สําหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครฯ

1.14 ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว (รับทุนการศึกษาจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก) ต้องมีคะแนนตามข้อ 2 กรณีเป็นบุตรข้าราชการทหารผ่านศึกต้องมีหนังสือรับรองเป็นบุตรข้าราชการทหารผ่านศึกที่ออกโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และระบุความต้องการรับทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

2. สิทธิ์ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนกองทัพบก

2.1 ระหว่างเข้ารับการศึกษา

2.1.1 ได้รับเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยงและอาภรณ์ภัณฑ์ตามที่กองทัพบกกําหนด

2.1.2 ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน

2.1.3 มีสถานที่พักและอาหาร

2.1.4 มีทุนการศึกษาและรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี

2.1.5 ได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี และการรักษาพยาบาลเมื่อมีการเจ็บป่วย

2.2 เมื่อสําเร็จการศึกษา

2.2.1 ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณทิต (พย.บ.)ของมหาวิทยาลัยมหิดล

2.2.2 ได้รับสิทธิ์ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1

2.2.3 ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศว่าที่ร้อยตรี

3. สิทธิ์ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประเภททุนส่วนตัว

3.1 ระหว่างเข้ารับการศึกษา

3.1.1 มีสถานที่พักและอาหาร

3.1.2 มีทุนการศึกษาและรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี

3.1.3 ได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี และการรักษาพยาบาลเมื่อมีการเจ็บป่วย

3.1.4 สําหรับทุนส่วนตัว(ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก)จะได้รับทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตลอดหลักสูตร

3.2 สําเร็จการศึกษา

3.2.1 ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณทิต (พย.บ.)ของมหาวิทยาลัยมหิดล

3.2.2 ได้รับสิทธิ์ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

3.2.3 สําหรับทุนส่วนตัว(ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก) ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามข้อผูกพันในสัญญาที่ทําไว้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

3.3 ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนส่วนตัวทุกประเภท มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

การรับสมัครผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://rtanc.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 – 17 เมษายน 2559
สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในทุกวันและเวลา สำหรับวันหยุดวันหยุดราชการ
สามารถโอนค่าสมัครได้เฉพาะสาขาที่เปิดเท่านั้น หมดเขตโอนเงินค่าสมัคร  18 เมษายน 2559  เวลา 24.00

***หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร
การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center
โทร. 0-2257-7230ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.***

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559 หรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร 

 

ขอบคุณที่มาจาก: www.kruwandee.com

ภาพประกอบ: ทวิตเตอร์

  คลิปแนะนำวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จาก SpokeDark TV