คณะน่าเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล หลักสูตรเฉพาะทาง แนะแนวการศึกษา

แนะนำ 8 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ที่เปิดสอนใน คณะพยาบาลศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / แนะนำ 8 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ที่เปิดสอนใน คณะพยาบาลศาสตร์

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากจะทำอาชีพพยาบาล อยากดูแลผู้ป่วยให้หายจากอาการป่วยได้นั้น แต่ไม่รู้ว่าถ้าสมัครเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ไปแล้ว จะมีหลักสูตรเฉพาะทางอะไรบ้างที่สามารถให้เราเลือกเรียนต่อได้ ไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะ

8 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์

เพราะในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวม 8 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ของคณะพยาบาลศาสตร์ มาฝากกันแล้วค่ะ ทั้งนี้นอกจากน้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวสอบเข้า และมีคุณสมบัติตรงตามที่สถาบันการศึกษาได้ระบุเอาไว้แล้วนั้น น้อง ๆ ยังต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา มีความรับผิดชอบมาก ๆ อีกด้วย

1. สาขาการบริหารการพยาบาล

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล เป็นหลักสูตรการรเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้บริหารการพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการองค์กรภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกับบุคลากรทุกระดับชั้นทั้งภายใน และภายนอกได้

ระยะเวลาการศึกษา

  • กำหนดระยะเวลาการศึกษาอบรม 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน นั้น ๆ เต็มเวลา
4. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาที่ สภาการพยาบาลรับรอง มีประสบการณ์ในการทำงานทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึง วันสมัคร และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
5. เป็นผู้บริหารการพยาบาลหรือพยาบาลประจำการที่ได้รับการเตรียมที่จะเป็นผู้บริหารการพยาบาล
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาอบรมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
7. เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์

2. สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด เป็นการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวม สามารถประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือด ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อยู่ในระยะฉุกเฉิน วิกฤต ฟื้นตัวและเรื้อรัง บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ของศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการศึกษา

  • กำหนดระยะเวลาการศึกษาอบรม 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ เต็มเวลา
4. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
5. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

3. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง วิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง ให้การพยาบาลแบบองค์รวมโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและประสานงานกับสหวิชาชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการศึกษา

  • กำหนดระยะเวลาการศึกษาอบรม 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน นั้น ๆ เต็มเวลา
4. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาลและได้รับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
5. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

4. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง เป็นการพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง สามารถปฏิบัติการพยาบาลในการแก้ไขปัญหายุ่งยากซับซ้อนของผู้ป่วยมะเร็ง และร่วมมือประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการศึกษา

  • กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ เต็มเวลา
4. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
5. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

5. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (การผ่าตัด) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด และการตรวจพิเศษด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีปัญหาซับซ้อนในการดูแลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในทุกระยะของการผ่าตัด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการศึกษา

  • กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ เต็มเวลา
4. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
5. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

8 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์

6. สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าศึกษาอบรมให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ด้วยกระบวนการประเมินสภาพ ตรวจคัดกรอง วินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเบื้องต้น เฝ้าระวัง จัดการความเสี่ยง จัดการอาการทางจิตเวช ภาวะแทรกซ้อน และผลข้างเคียงที่เกิดจากกระบวนการบำบัดรักษา

ระยะเวลาการศึกษา

  • กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ เต็มเวลา
4. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จาก สภาการพยาบาล
5. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

7. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยที่ มารับการรักษาทางออร์โธปิดิกส์ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดการทางการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย เพื่อให้มีการดูแลต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการศึกษา

  • กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชา และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของ หน่วยงานนั้น ๆ เต็มเวลา
4. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
5. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

8. สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาพยาบาลได้ทั้งในห้องเรียนและในคลินิกอย่างครบวงจรและอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ตลอดจนจรรยาบรรณของอาจารย์

ระยะเวลาการศึกษาอบรม

  • กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 5 เดือน
  • ภาคทฤษฎีในวันศุกร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
  • ภาคปฏิบัติ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00น.

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพและปฏิบัติงานทางการพยาบาลมาแล้วหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล : www.ns.mahidol.ac.th

บทความที่น่าสนใจ