มรภ. บ้านสมเด็จ ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ

ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS เรียนรู้อย่างเท่าเทียม มรภ. บ้านสมเด็จ

Home / ข่าวการศึกษา / ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS เรียนรู้อย่างเท่าเทียม มรภ. บ้านสมเด็จ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิด ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS (Disability Support Services Center) เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีความบกพร่องแต่ละประเภทตามความเหมาะสมทางด้านการบริการวิชาการ สิ่งอำนวยความสะดวก การแนะนำให้คำปรึกษาด้านการศึกษา จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ ในทางการศึกษา อาทิ ห้องผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ ห้องอัดเสียง สิ่งอำนวยความสะดวกและจุดให้คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาพิการ ตลอดจนการออกแบบอาคารตามหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์

ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม มรภ. บ้านสมเด็จ เปิดมิติส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

ปัจจุบัน มรภ. บ้านสมเด็จ มีจำนวนนักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน จำนวน 18 คน โดยแยกจำนวนแต่ละคณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 คน และวิทยาลัยการดนตรี 1 คน ซึ่งศูนย์ DSS สามารถรองรับและให้บริการแก่นักศึกษาได้ 20-30 คนต่อวัน ในช่วงระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายทางการศึกษาของ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาพิการได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการเท่าเทียมกับนักศึกษาปกติ ตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ตามแนวทาง พรบ. ส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 รวมถึงการสร้างมาตรฐานให้ ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ: DSS (Disability Support Services Center) เป็นศูนย์ตัวอย่างให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้ต่อยอดองค์ความรู้ในการดูแลและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพิการต่อไป

ที่มา BSRU : : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Facebook : bsrunews