ม.มหาสารคาม จัดประกวดดาว- เดือน แบบนิวนอร์มอล

ม.มหาสารคาม จัดประกวดดาว- เดือน แบบนิวนอร์มอล

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / ม.มหาสารคาม จัดประกวดดาว- เดือน แบบนิวนอร์มอล

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กองกิจการนิสิต สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม MSU Freshmen 2020 (การประกวดดาว- เดือนมหาวิทยาลัย) ภายใต้ชื่อ “MSU AMBASSADOR” โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ม.มหาสารคาม จัดประกวดดาว- เดือน แบบนิวนอร์มอล

นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการ MSU Freshmen 2020 เป็นความพร้อมเพรียงกันขององค์การนิสิต และสโมสรนิสิตทั้ง 17 คณะ 2 วิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้น เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการมีส่วนรวมขององค์การนิสิต สโมสรนิสิต เพื่อเฟ้นหานิสิตที่มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนนิสิตรุ่นภุมริน 12 รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตกล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการเป็นตัวแทนนิสิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

โดยผู้เข้าประกวด MSU Freshmen 2020 ทั้ง 38 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” ผ่านกิจกรรมแบ่งปันเพื่อสังคม “ตู้ปันสุข” การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาทักษะการเดิน การคิด การพูด และการตอบคำถามเชิงสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ยังได้นำเอาประเด็นเชิงรุกการพัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย สวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยสีเขียว ส่งเสริมสุขภาวะ และการมีจิตอาสา มาขับเคลื่อนผ่านเวทีการแสดงทัศนคติของผู้เข้าประกวดใน 3 หัวข้อหลักคือ สวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยสีเขียว และการมีจิตอาสา

ผลการประกวด MSU AMBASSADOR 2020 ชนะเลิศ (ฝ่ายชาย) ได้แก่ นายธีรวิทย์ อุดมโภคาทรัพย์ คณะการบัญชีและการจัดการ ชนะเลิศ (ฝ่ายหญิง) ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ บุตริน คณะวิทยาการสารสนเทศ

ที่มา MSU