รายละเอียดขั้นตอน วิธีการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิธีการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ สถานที่จำหน่ายใบสมัคร 1. ร้าน 7-Eleven (BookSmile) 2. ที่ทำการไปรษณีย์ 3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง 4. ที่ทำการมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช