สรุปมาให้แล้ว! เรียนคณะนี้-สาขานี้ จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัยมีคณะอะไรบ้าง?

ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนไม่เหมือนกัน รวมถึงมีใช้ชื่อคณะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อม และความต้องการของตลาดแรงงาน ในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนคณะและสาขาวิชาอะไรบ้าง?

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแบบมหาวิทยาลัยเปิดโดยรับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมี 11 สาขาวิชา ดังนี้