เทรนด์การศึกษาโลกและไทย ในมุมมองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

เทรนด์สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจในอนาคต จะเน้นให้นำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมแบบยั่งยืนมากขึ้น มากกว่าการสร้างกำไรเพียงอย่างเดียว ...