คณะน่าเรียน เจ้าของธุรกิจ เทรนด์การศึกษา แนะแนวการศึกษา

อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ เรียนต่อคณะ/สาขาไหนดี? เลือกเรียนได้ทั้ง ป.ตรี – ป.โท

Home / ข่าวการศึกษา / อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ เรียนต่อคณะ/สาขาไหนดี? เลือกเรียนได้ทั้ง ป.ตรี – ป.โท

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันมีน้อง ๆ หลายคนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว หรือมีกิจการเป็นของตนเอง แต่น้อง ๆ รู้หรือไม่ว่าเราจะต้องเลือกเรียนต่อทางด้านไหน และมีสถาบันการศึกษาของไทยแห่งไหนที่เปิดสอนทางด้านนี้บ้าง

อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ เรียนต่อคณะ/สาขาไหนดี?

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวมสถาบันการศึกษาของไทยที่เปิดสอนด้านผู้ประกอบการมาฝากกันค่ะ ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จะมีหลักสูตรไหนที่น่าสนใจบ้าง ตามมาดูกันเลย…

หลักสูตรปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนการสอนของสาขาวิชานี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเป็นผู้ประกอบการจากการรู้จักและเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การแสวงหาและเห็นโอกาสทางธุรกิจ มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีการฝึกงานจริงในองค์กร

พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ควบคู่กับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาด บัญชี การเงิน การผลิต และอื่น ๆ เนื่องจากการเป็นผู้ประกอบการที่ดีจะต้องรู้วิธีการเชื่อมโยงองค์ความเข้ารู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ดูรายละเอียดทั้งหมด : https://commerce.cbs.chula.ac.th/

อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ เลือกเรียนต่อคณะ/สาขาไหนดี?

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยผู้ประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นสร้างผู้ประกอบการที่ดีและประสบความสำเร็จในระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย สำหรับน้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนต่อด้านนี้สามารถเข้ามาดูคุณสมบัติของผู้สมัคร : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมด : https://ce.utcc.ac.th/

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการและผู้ประกอบการดิจิทัล เมื่อน้อง ๆ เข้าไปเรียนชั้นปีที่ 1 จะเป็นปีของการสร้างแรงบันดาลใจ และ mindset ของผู้ประกอบการธุรกิจ Startup สร้างความคิดสร้างสรรค์การทำธุรกิจ เจาะลึกธุรกิจและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนและจีน และยังรวมถึงการเจาะลึกการทำธุรกิจในโลกดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีที่นำสมัย

ส่วนชั้นปีที่ 2 จะเรียนเกี่ยวกับการจับประเด็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริง เมื่อเราเรียนรู้วิธีการจับประเด็นด้านธุรกิจและเขียนฝัน Startup business กันแล้ว ในชั้นปีที่ 3 เราจะได้จะมาสร้างธุรกิจ Startup และ Pitch งานจริง และในชั้นปีที่ 4 จะเป็นการสร้างงานจริง พร้อมฝึกงานในองค์กรจริง 1 ปี (สหกิจศึกษาชำนาญการ)

ดูรายละเอียดทั้งหมด : http://ciba.dpu.ac.th/

อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ เลือกเรียนต่อคณะ/สาขาไหนดี?

หลักสูตรปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยการจัดการ สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม เป็นชุมชนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการไทยที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระบบการผลิต และสิ่งแวดล้อมของโลก สาขานี้ได้ถูกออกแบบมา เพื่อพัฒนาระบบความคิดทางธุรกิจที่ใช้เหตุผล การสร้างมุมมองใหม่ให้กับธุรกิจ และทักษะในการจัดการธุรกิจที่จำเป็นด้วยการลงมือปฏิบัติ

โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดเชิงธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ และวิเคราะห์โอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ การนำความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างธุรกิจ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการธุรกิจใหม่ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผนทางด้านการเงิน การเข้าหาแหล่งทุน กฎหมายธุรกิจ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างทีมที่จะนำธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.cmmu.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติงานจริง โดยวิชาเรียนจะมีเน้นทั้งด้านการวางนโยบายและกลยุทธ์ การตลาด ด้านทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เครื่องมือ เทคนิคการจัดการและสารสนเทศการจัดการ ไม่ว่าจะเป็น วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การดำเนินการธุรกิจใหม่ในระดับนานาชาติ และภูมิภาคเอเชีย การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ และภาวะผู้นำในผู้ประกอบการและการจัดการทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.gmi.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ในการเป็นผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง ปรับตัวรู้ทัน มีธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนถึงการใช้หลักความพอเพียง เพื่อสร้างธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน เสถียรภาพ ความยั่งยืน และนำธุรกิจไปสู่ความเป็นสากล

ดูรายละเอียดทั้งหมด : https://nbs.kku.ac.th/

อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ เลือกเรียนต่อคณะ/สาขาไหนดี?

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ มีการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอก เช่น กลุ่มบริษัทในเครือ ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการผ่านแนวคิดของกรอบความคิดแบบเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ อีกด้วย

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.graduate.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่แท้จริง และสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SME การทำธุรกิจ Startup โดยมีนักลงทุนมาร่วมเงินลงทุน อีกทั้งทางหลักสูตรยังมียังมีวิทยากรจาก Crowdfunding หรือการระดมทุนจากคนทั่วไป รวมถึงธุรกิจในทุก ๆ ภาคส่วน การเรียนรู้จากกรณีศึกษาของอาจารย์พิเศษที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ดังนั้นหลักสูตรจึงพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการ และความพร้อมในการเป็นผู้นำที่มีจิตวิญญาณในองค์กร โดยได้รับการประยุกต์แนวทางการเรียนการสอนมาจาก Babson College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เป็นอันดับหนึ่งในด้าน Entrepreneurship

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.bu.ac.th

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการและสามารถประยุกต์งานด้านธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย มีจรรยาบรรณในการดำเนินงานและเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการรนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของผู้สมัคร : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมด : http://grad.rsu.ac.th/

ข้อมูลจาก : www.admissionpremium.com, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความที่น่าสนใจ