Open House มศว อนาคตที่ดีสร้างได้ด้วยโอกาสทางการศึกษา

ได้ชมกิจกรรมหลากรูปแบบ อาทิ กิจกรรมของ คณะแพทยศาสตร์ ที่ สาธิตผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะเภสัชฯ สอนให้รู้ว่ากว่าจะเป็นยาหนึ่งเม็ดต้องทำอะไรบ้าง