Open house มมส เปิดบ้าน

มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”

Home / วาไรตี้ / มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”

วันที่ 30 มกราคม 2566 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน “OPEN HOUSE มมส พบสื่อมวลชน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

มมส เปิดบ้าน พบสื่อฯ

ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวแถลงนโยบายการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเปิดเวทีพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหาร สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆไปพัฒนาการดำเนินงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น จากคณะหน่วยงานต่าง ๆ

การจัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ตลอดจนเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน ในวงกว้างอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

กิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจากคณะหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และสามารถนำไปเสนอข่าวในสื่อต่าง ๆต่อไป

มมส เปิดบ้าน จัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”

สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม

ภาพเพิ่มเติม