สั่งงดรับนักศึกษา ปิดหลักสูตร! ในมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้มาตรฐานแล้ว

พบว่ามี 2 หลักสูตรที่ยังเปิดสอน ซึ่ง สกอ. จะลงไปตรวจสอบ เพราะเราขอให้งดรับนักศึกษา ไม่ได้ขอให้ปิดหลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะเปิดสอนนักศึกษาให้จบการศึกษาก่อน

พบ ‘ปริญญาเอก’ 18 หลักสูตร 7 สถาบันการศึกษา ไม่ได้มาตรฐาน

หลังจากที่ได้ทำการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า 18 หลักสูตร จาก 7 สถาบันไม่ได้มาตรฐาน
10 รายชื่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่มีปัญหา ไร้มาตรฐาน

เผย 10 รายชื่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่มีปัญหา ไร้มาตรฐาน

10 รายชื่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่มีปัญหา ไร้มาตรฐาน - ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามที่กำหนด และรับนักศึกษาเกินจำนวนที่แจ้งไว้